Положення

про адміністративну комісію при

виконавчому комітеті Татарбунарської міської ради

 

  1. 1.Загальні положення 

1.1. Адміністративна комісія - це колегіальний орган, який утворюється при виконавчому комітеті Татарбунарської міської ради для розгляду і вирішення справ про адміністративні правопорушення, за винятком справ, віднесених Кодексом України про адміністративні правопорушення до відання інших органів (посадових осіб)

1.2. Порядок створення і склад адміністративної комісії, порядок розгляду нею справ про адміністративні правопорушення визначається чинним законодавством  та Положенням про адміністративну комісію при виконавчому комітеті Татарбунарської міської ради, яке затверджується виконавчим комітетом міської ради.

  1. 2. Завдання адміністративної комісії, порядок її утворення і діяльності

   2.1. Завданням адміністративної комісії є розгляд справ про адміністративні правопорушення, виховання громадян у дусі точного і неухильного додержання законів України, чесного ставлення до державного і громадського обов’язку, поваги до прав, честі й гідності громадян, а також запобігання вчиненню нових правопорушень, як самими правопорушниками, так і іншими особами.

  2.2. Адміністративна комісія розглядає, відповідно до чинного законодавства,  справи про адміністративні правопорушення, а саме:

- у галузі охорони праці і здоров'я населення;

- у галузі охорони природи, використання природних ресурсів, охорони пам'яток  історії та культури;

- у промисловості, будівництві та в галузі використання електричної і теплової   енергії;

- на транспорті, у галузі шляхового господарства і зв'язку;

- у галузі житлових прав громадян, житлово-комунального господарства;  

- благоустрою міста, покращення санітарного стану території міста;

- у галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, у галузі фінансів і 

  підприємницької діяльності;

- що посягають на громадський порядок і громадську безпеку;

- що посягають на встановлений порядок управління;

 - та інші, за винятком віднесених відповідно до чинного законодавства до компетенції інших органів (службових осіб). 

Адміністративна комісія забезпечує своєчасне, всебічне, повне і об’єктивне з’ясування обставин кожної справи, вирішення її в точній відповідності з законодавством, виконання винесеної постанови, а також виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню адміністративних правопорушень, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі додержання законів, зміцнення законності 

2.3. Адміністративна комісія утворюється при виконкомі  міської ради.

2.4. Адміністративна комісія у своїй діяльності відповідальна перед виконавчим комітетом та йому підзвітна. Виконавчий комітет міської ради може проводити зміни в складі адміністративної комісії.

2.5. Адміністративна комісія діє в складі голови ( заступника міського голови), відповідального секретаря і не менш як шести членів комісії. Число членів комісії встановлюється залежно від обсягу роботи комісії органом, який утворює комісію. До складу адмінкомісії входять депутати міської ради, представники громадських організацій, органів виконавчої влади, установ і організацій незалежно від форм власності.

До складу адмінкомісії не можуть входити представники державних органів, службові особи, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення, а також працівники прокуратури, суду і адвокатури.

Для здійснення поточної роботи і контролю за виконанням постанов комісії в адмінкомісії при виконкомі є посада відповідального секретаря комісії.

            2.6. Адмінкомісія в своїй діяльності спирається на широкий актив громадськості.

Адміністративна комісія в усіх питаннях, віднесених до її компетенції, взаємодіє з постійними комісіями міської ради та комісіями утворюваними при виконавчому комітеті ради.

2.7. Адміністративна комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про доступ до публічної інформації», «Про запобігання корупції», «Про захист персональних даних», іншими законодавчими актами України, постановами Кабінету Міністрів України, Кодексом України про адміністративні правопорушення, цим Положенням, а також рішеннями  міської ради та виконавчого комітету, за порушення яких передбачається адміністративна відповідальність.

 2.8. Адмінкомісія організовує облік розглянутих справ про адміністративні правопорушення, узагальнює практику розгляду цих справ у межах міста.

Адмінкомісія, встановивши при розгляді конкретних справ або в результаті узагальнення практики їх розгляду причини та умови, що сприяли вчиненню адміністративних правопорушень вносить у відповідний державний орган, громадську організацію або службовій особі пропозиції про вжиття заходів щодо усунення цих причин та умов.

Не пізніше як у місячний строк по пропозиції має бути вжито необхідних заходів і про результати повідомлено адміністративну комісію, що внесла пропозиці

 2.9. Діловодство в справах, що розглядаються адміністративною комісією, ведеться відповідно до вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Порядок реєстрації та зберігання справ, зразки форм документів, необхідних для роботи адмінкомісії затверджуються виконавчим комітетом міської ради.

 2.10. Справа, що заводиться адміністративною комісією, повинна містити протокол про адміністративне правопорушення, протокол засідання і постанову комісії, дані про сповіщення комісії, вручення або надіслання постанови особі щодо якої її винесено, відмітки про звернення до виконання постанови, хід і результати її виконання та інші документи у цій справі.

2.11. Голова адміністративної комісії, а під час його відсутності секретар адміністративної комісії:

- керує роботою комісії, несе відповідальність за виконання покладених на комісію завдань;

- головує на засіданнях комісії;

- забезпечує регулярне проведення засідань комісії, визначає коло питань, що підлягають розгляду на черговому засіданні;

- вживає заходів щодо підвищення рівня правової культури і правової підготовки членів адміністративної комісії;

- підписує протокол і постанову комісії по справі про адміністративне  правопорушення.

 2.12. Відповідальний секретар адміністративної комісії:

- заводить по кожному протоколу про адміністративне правопорушення справу, реєструє її та веде журнал обліку;

- здійснює підготовку до розгляду справ про адміністративне правопорушення, надсилає повідомлення про час та місце проведення адмінкомісії особам, на яких складено протокол, веде їх реєстрацію;

- вирішує організаційні питання проведення засідань комісії, веде прийом громадян (щоденно) по роз’ясненню здійснених правопорушень за статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення;

- веде по справах, що розглядаються комісією,  протоколи засідань комісії;

- разом з головою комісії підписує протокол і постанову комісії по справі про адміністративні правопорушення;

- звертає до виконання постанови про накладання адміністративного стягнення і контролює їх виконання;

- звертається до виконавчої служби управління юстиції для примусового стягнення штрафу;

- веде діловодство комісії, облік розглянутих справ про адміністративні правопорушення, забезпечує схоронність цих справ, відповідальний за наявність бланків постанов, повідомлень;

- у разі відсутності секретаря адміністративної комісії (відпустка, відрядження, хвороба) комісія приймає рішення про покладання виконання обов’язків секретаря на одного з членів комісії;

2.13. Технічне обслуговування та матеріально-технічне забезпечення адміністративної комісії покладається на виконавчий комітет міської ради.

Адміністративна комісія має свій штамп та користується печаткою виконавчого комітету міської ради, при якій вона перебуває

3. Порядок розгляду справ про адміністративні правопорушення

3.1. Адміністративна комісія розглядає справи про адміністративні правопорушення, зазначені в статті 218 Кодексу України про адміністративні правопорушення

3.2. Підставою для розгляду адміністративною комісією справи є протокол про адміністративне порушення, складений у встановленому порядку уповноваженою на те службовою особою або представником громадської організації чи органу громадської самодіяльності відповідно до статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

3.3. Адміністративна комісія розглядає справи на засіданнях, які проводяться 1-2 рази на місяць. Засідання комісії є правомочним при наявності не менш як половини загального складу членів  комісії.

3.4. Справи про адміністративні правопорушення розглядаються адміністративною комісією за місцем проживання порушника, відповідно до статті 276 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

3.5. Адміністративна комісія розглядає справи в п’ятнадцятиденний строк з дня одержання протоколу про адміністративні правопорушення та інших матеріалів справи.

3.6. Справи розглядаються відкрито. З метою підвищення виховної і запобіжної ролі провадження в справах про адміністративні правопорушення, такі справи можуть розглядатися на виїзних засіданнях комісії.

3.7. Справа розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Під час відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

3.8. При підготовці до розгляду справи відповідальний секретар адміністративної комісії вирішує такі питання:

-         Чи належить до компетенції адміністративної комісії розгляд даної справи;

-         Чи правильно складено протокол та інші матеріали справи;

-         Чи сповіщено осіб, які беруть участь у розгляді справи, про час і місце її розгляду;

-         Чи витребувано необхідні додаткові матеріали;

-         Чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілого їх законних представників і адвоката.

3.9.  Розгляд справи розпочинається з оголошення складу адміністративної комісії, яка розглядає дану справу.

 Головуючий на засіданні адміністративної комісії оголошує, яка справа підлягає розгляду, хто притягається до адміністративної відповідальності, роз’яснює особам, які беруть участь у розгляді справи, відповідно до статей 268-274 Кодексу України про адміністративні правопорушення, їх права і обов’язки. Після цього оголошується протокол про адміністративне правопорушення.

На засіданні заслуховуються особи, які беруть участь у розгляді справи, досліджуються докази і вирішуються клопотання.

3.10. Адміністративна комісія при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов’язана з’ясувати:

- чи було вчинено адміністративне правопорушення;

- чи винна дана особа в його вчиненні;

- чи підлягає вона адміністративній відповідальності;

- чи є обставини, що пом’якшують або обтяжують відповідальність;

- інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

 3.11. При розгляді кожної справи про адміністративне правопорушення секретарем адміністративної комісії ведеться протокол, в якому зазначається:

- дата і місце засідання;

- найменування і склад комісії;

- зміст справи, що розглядається;

- відомості про явку осіб, які беруть участь у справі;

- пояснення осіб, які беруть участь у розгляді справи, їх клопотання і результати їх розгляду;

- документи і речові докази, досліджені при розгляді справи;

- відомості про оголошення прийнятої постанови і роз’яснення порядку та строків її оскарження.

 Протокол засідання адміністративної комісії підписується головуючим на засіданні і відповідальним секретарем.

  3.12. По справі про адміністративне правопорушення адміністративна комісія виносить одну з таких постанов:

- про накладення адміністративного стягнення;

- про закриття справи.

  3.13. За вчинення правопорушень адміністративна  комісія може застосувати такі адміністративні стягнення:

- попередження;

- штраф;

- конфіскація речі, яка є знаряддям скоєння або безпосереднім об’єктом правопорушення.

    При вирішенні питання про накладення адміністративного стягнення адмін. комісія накладає його в межах установлених відповідною статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення та іншими актами, які передбачають відповідальність за адміністративні правопорушення. При накладенні стягнення адміністративна комісія враховує характер вчиненого правопорушення, особу порушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що пом’якшують або обтяжують відповідальність.

  Якщо одночасно розглядаються дві або більше справ про вчинення однією особою кількох порушень, адміністративна комісія накладає стягнення в межах санкції, встановленої за більш серйозне правопорушення з числа вчинених.

  До основного стягнення в цьому разі може бути приєднано одне з додаткових стягнень, передбачених статтями про відповідальність за будь-яке з вчинених правопорушень.

  Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніше як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні – два місяці з дня його виявлення.   

  3.14. Постанова про закриття справи виноситься при оголошенні усного зауваження, а також при наявності обставин, що виключають провадження в справі про адміністративне правопорушення, зазначених у статті 247 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

 3.15. Постанова комісії повинна містити:

- найменування адміністративної комісії, яка винесла постанову;

- дату розгляду справи;

- відомості про особу щодо якої розглядається справа;

- викладення обставин, встановлених при розгляді справи;

- зазначення нормативного акту, який передбачає відповідальність за дане адміністративне правопорушення;

- прийняте по справі рішення.

 Постанова адміністративної комісії приймається простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні.

 Постанова підписується головуючим на засіданні і відповідальним секретарем адмінкомісії.

3.16. Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи. Копія постанови протягом трьох днів вручається або висилається особі щодо якої її винесено.

Копія постанови в той же строк вручається або висилається потерпілому.

Копія постанови вручається під підпис. В разі, якщо копія постанови висилається, про це робиться відповідна відмітка у справі.

3.17. Постанова адмінкомісії може бути оскаржена протягом десяти днів з дня винесення постанови особою щодо якої її винесено, а також потерпілим у виконавчий комітет при якому перебуває комісія, або в міський суд. У разі пропуску зазначеного строку з поважних причин цей строк адміністративною комісією за заявою особи щодо якої винесено постанову, може бути поновлено.

3.18. У разі надходження скарги або протесту на постанову, адміністративна комісія протягом трьох діб надсилає скаргу разом зі справою в орган, де оскаржується постанова.

 3.19. Подання у встановлений строк скарги на постанову за винятком постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді попередження,  зупиняє виконання постанови до розгляду скарги .

3.20. Постанова адміністративної комісії про накладення адміністративного стягнення є обов’язковою для виконання державними і громадськими органами, підприємствами, установами, організаціями, службовими особами і громадянами.

3.21. Постанова адміністративної комісії про накладення адміністративного стягнення підлягає   виконанню відповідно до правил, встановлених Кодексом України про адміністративні правопорушення.

3.22. На підставі документа, що свідчить про виконання постанови, відповідальний секретар адміністративної комісії робить на постанові відповідну позначку.

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету                                                                                            Л.В.Коваль    

 

                                         

Положення

про громадську комісію з житлових питань

при виконавчому комітеті Татарбунарської міської ради

  1. 1.Загальні положення

 1.1. Це положення визначає основні завдання, функції, повноваження та організаційно-правові основи діяльності  громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті Татарбунарської міської ради  (далі – Комісія).

 1.2. Комісія є колегіальним органом та створюється рішенням виконавчого комітету Татарбунарської міської ради.

1.3. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, Житловим Кодексом Української РСР, законами України, нормативно-правовими актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади, місцевого  самоврядування, Правилами обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, а також даним Положенням.

  1.4. Робота Комісії здійснюється на принципах законності, об’єктивності, прозорості, гласності, колегіальності, ефективності

  1. 2. Основні завдання і функції Комісії

2.1. Забезпечення громадського  контролю за дотриманням законодавства з питань взяття громадян на квартирний облік та зняття з такого обліку, розподілу житлових приміщень, розгляду відповідних рішень спільних засідань адміністрацій та професійних спілок підприємств, установ та організацій, які здійснюють квартирний облік.

  1. 3. Повноваження Комісії

 3.1. Відповідно до покладених завдань, Комісія має повноваження розглядати питання щодо:

 3.1.1.Прийняття   громадян   на   квартирний   облік   та  зняття  громадян  з квартирного обліку за місцем проживання при виконкомі  Татарбунарської  міської ради та за місцем роботи.

3.1.2. Внесення змін до облікових справ квартирного обліку громадян, які перебувають у черзі на отримання житла.

3.1.3. Затвердження рішень спільних засідань адміністрацій та професійних спілок підприємств, установ та організацій, які здійснюють квартирний облік, про надання житла.

3.1.4. Розподілу та надання житла, що належить до комунальної власності територіальної громади міста.

3.1.5. Надання службового житла.

3.1.6. Надання кімнат у гуртожитках територіальної громади міста.

3.1.7. Зміни та укладання договорів найму квартир у житлових будинках, що належать до комунальної власності територіальної громади міста.

 3.1.8. Укладання договорів найму житлових приміщень у гуртожитках, що належать до комунальної власності територіальної громади міста.

 3.1.9. Затвердження щорічної перереєстрації  черг квартирного обліку за місцем проживання та за місцем роботи.

 3.1.10. Інших житлових питань 

4. Організація роботи Комісії

 4.1. Комісія створюється у складі голови,  секретаря,  представника управління  майном комунальної власності міської ради, посадових осіб місцевого самоврядування тощо.

4.2. Персональний склад Комісії затверджується рішенням виконавчого комітету Татарбунарської міської ради.

4.3.Організаційною формою діяльності Комісії є засідання, до порядку денного яких включаються  питання для  розгляду за повноваженнями Комісії.

4.4. Засідання проводяться  за потреби, але не менш, ніж один раз на квартал. 

4.5. Дату і час проведення засідання Комісії  призначає голова Комісії. Секретар Комісії  не менш, як за 1 день повідомляє членів Комісії про дату, час,  та місце проведення  засідання.

 4.6. Порядок денний засідання Комісії  готує  секретар.

4.7. Комісія приймає рішення шляхом відкритого голосування більшістю голосів членів Комісії,  присутніх на її засіданні.

4.8. Засідання Комісії оформляється протоколом, який підписується головою та секретарем Комісії. Протокол Комісії ведеться секретарем та виноситься на розгляд та затвердження виконавчого комітету Татарбунарської міської ради.

4.9. Пропозиції Комісії, прийняті в межах її повноважень, є рекомендаційними для виконавчого комітету Татарбунарської міської ради.

 4.10. Засідання є правочинним, якщо на ньому присутня не менш як половина членів Комісії. Засіданням Комісії керує голова або секретар (у разі відсутності голови комісії). Члени Комісії мають однакові права. 

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету                                                                                Л.В.Коваль

 

          

ПОЛОЖЕННЯ

про постійно діючу комісію з питань розгляду звернень громадян

при виконавчому комітеті Татарбунарської міської ради

      1.Загальні положення

1.1. Постійно діюча комісія з питань розгляду звернень громадян      Татарбунарської міської ради (далі – Комісія) є консультативно-дорадчим        органом при виконавчому комітеті міської ради, що утворюється для      удосконалення роботи зі     зверненнями громадян, вжиття невідкладних заходів   щодо забезпечення реалізації        конституційного права громадян на звернення.

1.2.  У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, Законом України «Про звернення громадян», Указом Президента України від 7 лютого 2008 року № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 № 348 «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації», іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

1.3. Зміни до персонального складу Комісії вносяться рішенням  виконавчого комітету Татарбунарської міської ради

2. Основні завдання та напрями діяльності Комісії

2.1. Забезпечення реалізації конституційного права громадян на звернення.

2.2. Координація дій виконавчих органів міської ради, підприємств, організацій та установ, що належать до комунальної власності міста щодо сприяння громадянам у вирішенні питань, порушених у зверненнях.

2.3. Всебічне сприяння щодо недопущення надання неоднозначних,            необґрунтованих або неповних відповідей на звернення, із порушенням термінів,        установлених законодавством, безпідставної передачі розгляду         звернень іншим        органам, викорінення практики визнання заяв чи скарг             необґрунтованими  без       роз’яснення  заявникам порядку оскарження прийнятих          за ними рішень.

2.4. Здійснення контролю за організацією роботи посадових і службових    осіб зі зверненнями громадян.

2.5. Вжиття заходів для поновлення прав громадян, порушених  унаслідок недотримання вимог законодавства України про звернення     громадян.

2.6. Аналіз випадків безпідставної відмови в задоволенні законних вимог заявників, з’ясування причин, що породжують повторні звернення громадян.

2.7. Вивчення проблем, порушених у зверненнях, що надійшли від   органів влади            вищого рівня, або таких, які тривалий час знаходяться на    контролі,        сприяння       щодо їх рішення.

2.8. Приділення особливої уваги вирішенню проблем ветеранів війни та праці, інвалідів, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітних сімей, одиноких матерів та інших громадян, які потребують соціального захисту.

2.9. Висвітлення через засоби масової інформації та розміщення на веб-сайті Татарбунарської міської ради матеріалів щодо роботи Комісії

3. Основні функції та повноваження Комісії

3.1. Отримувати від виконавчих органів міської ради, підприємств, організацій, установ, що належать до комунальної власності міста, інформацію та матеріали, необхідні для забезпечення роботи Комісії.

3.2. Вносити пропозиції заступнику міського голови, керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету міської ради,  керівникам структурних підрозділів виконавчих органів міської ради до роботи щодо перевірки розгляду окремих звернень громадян, що належать до їх компетенції.

3.3. Заслуховувати на своїх засіданнях інформацію керівників           виконавчих   органів міської ради з питань, що належать до компетенції Комісії.

3.4.  У разі необхідності проводити виїзні засідання Комісії.

3.5. Запрошувати заявників та керівників виконавчих органів міської          ради на           засідання Комісії.

3.6. Звертатись до правоохоронних органів з метою вирішення питань,       порушених у зверненнях громадян, що належать до їх компетенції.

3.7. Брати участь у розгляді звернень, що викликали підвищену увагу          громадськості та засобів масової інформації.

3.8. Приймати рішення щодо зняття документів із контролю та закриття      справ.

3.9. Вносити пропозиції міському голові щодо притягнення до відповідальності, у            тому числі до дисциплінарної, працівників   за невиконання чи неналежне виконання      службових обов‘язків щодо розгляду звернень громадян

4. Організація та порядок роботи Комісії

4.1. Комісію  очолює заступник міського голови.

4.2. Основною формою роботи Комісії є її засідання, що проводяться   разі потреби, але не рідше одного разу на місяць. Членів комісії запрошує, в залежності від тематики звернення та компетенції виконавчого органу, секретар комісії за дорученням голови Комісії.

4.3. Рішення Комісії носять рекомендаційний характер. За потреби рішення Комісії реалізується шляхом видання розпоряджень або доручень міського    голови.

4.4. Засідання Комісії веде її голова, а в разі його відсутності або за його      дорученням – заступник голови.

4.5. Члени Комісії беруть участь у її роботі особисто на громадських засадах.

4.6. Рішення Комісії приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів її    членів, які беруть участь у засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого є вирішальним.

4.7. Рішення Комісії, прийняті в межах її компетенції, є рекомендованими для розгляду і врахування в роботі виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності міста.

4.8. Рішення Комісії оформлюються протоколами, які підписуються головою та секретарем Комісії.

4.9.Організаційно-методичне забезпечення діяльності Комісії здійснюється  спеціалістом з питань звернень  громадян та діловодства відділу з питань діловодства та          контролю-секретаріату ради та виконавчого комітету.

 

 

Положення про постійно діючу комісію

по вирішенню земельних спорів при виконавчому

комітеті Татарбунарської міської ради

I.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про постійно діючу комісію по вирішенню земельних спорів при виконавчому комітеті Татарбунарської  міської ради (далі – Положення) регулює організаційно - процедурні та правові питання розгляду та вирішення земельних спорів щодо меж земельних ділянок на території м. Татарбунари та додержання громадянами правил добросусідства.

1.2. Комісія по вирішенню земельних спорів (далі – Комісія) – колегіальний орган, утворений виконавчим комітетом Татарбунарської міської ради відповідно до її повноважень, передбачених Земельним Кодексом України в галузі земельних відносин.

Кількісний та персональний склад Комісії затверджується рішенням виконкому  міської ради.

1.3. В роботі Комісії можуть брати участь депутати міської ради, керівники та спеціалісти структурних підрозділів виконкому.

1.4. Положення затверджується рішенням виконавчого комітету Татарбунарської міської ради

1.5. Положення розроблено на підставі вимог:

- Конституції України;

- статей 12, 158, 159, 160, 161, глави 17 Земельного кодексу України;

 - Цивільного кодексу України

- статті 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

 - інших нормативно-правових актів України.

1.6. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України і законами України, Земельним кодексом України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ КОМІСІЇ

2.1. Комісія відповідно до Земельного Кодексу України та в межах своєї компетенції розглядає та вирішує конфліктні ситуації, які виникають між власниками суміжних домоволодінь щодо порушень меж та установлення огорож між земельними ділянками індивідуальної житлової забудови та додержання громадянами правил добросусідства.

2.2. Основним завданням Комісії є врегулювання земельного спору між суміжними землекористувачами.

 З цією метою комісія вправі:

 - робити запити місцевим органам державної виконавчої влади, структурним підрозділам органу місцевого самоврядування, організаціям, які отримали відповідні дозволи (ліцензії) на виконання робіт із землеустрою, підприємствам, установам, зацікавленим сторонам (юридичним і фізичним особам) про надання інформації, матеріалів та своїх висновків, що стосуються розгляду земельного спору, які зобов’язані у визначений законодавством термін, надати інформацію або повідомити про її відсутність;

- для розгляду земельного спору залучати експертів, фахівців, спеціалістів інших місцевих органів влади, підприємств, організацій та установ за погодженням з їхнім керівництвом;

 - подавати свій висновок та пропозиції щодо врегулювання земельного спору для прийняття відповідною радою рішення із зазначеного питання в установленому порядку.

2.3. Комісією не розглядаються земельні спори між співвласниками будинку.

ІІІ. СТОРОНИ, ЩО БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ЗЕМЕЛЬНОМУ СПОРІ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ

3.1. Сторонами, що беруть участь у земельному спорі є:

- особа, власник або землекористувач земельної ділянки, яка подає заяву до органу місцевого самоврядування і вважає, що його права на земельну ділянку порушені;

 - особа, власник або землекористувач сусідньої земельної ділянки з боку якого, на думку заявника, порушені права.

3.2. Сторони, які беруть участь у земельному спорі, мають право знайомитися з матеріалами щодо цього спору, робити з них виписки, брати участь у розгляді земельного спору, подавати документи та інші докази, порушувати клопотання, давати усні і письмові пояснення, заперечувати проти клопотань та доказів іншої сторони, укладати мирову угоду, одержувати копію рішення щодо земельного спору, і, у разі незгоди з цим рішенням, оскаржувати його у встановленому чинним законодавством порядку.

3.3. Сторони спору зобов'язані сумлінно користуватися своїми правами і сприяти своїми діями Комісії по своєчасному і правильному розгляду земельного спору.

ІV. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ЗЕМЕЛЬНИХ СПОРІВ

4.1. Організація роботи та підготовка матеріалів на розгляд Комісією земельного спору покладається на секретаря комісії.

4.2. Комісія розглядає земельні спори на підставі заяви однієї із сторін у тижневий строк з дня подання заяви. До заяви додаються документи, які стосуються земельного спору. Якщо спір не належить до компетенції комісії, остання має право повернути заяву, відмовивши у вирішенні земельного спору та вказавши на уповноважений орган, якому підвідомче таке вирішення.

4.3. Земельні спори розглядаються за участю зацікавлених сторін, які повинні бути завчасно повідомлені про час і місце розгляду спору. У випадку, якщо в ході підготовки матеріалів для розгляду Комісією буде з’ясовано, що до заяви не додані усі документи, необхідні для розгляду спору, у повідомленні про час і місце розгляду спору вказується перелік документів, які необхідно додатково пред’явити.

На стадії підготовки матеріалів справи до розгляду, а також на всіх подальших стадіях (до моменту прийняття рішення) за сторонами зберігається право подати клопотання про припинення розгляду спору за примиренням сторін.

4.4. Засідання Комісії проводяться у міру надходження звернень.

4.5. Порядок ведення засідання комісії, а також обов'язкову по відношенню однієї сторони до іншої поведінку визначає голова комісії.

4.6. Засідання комісії є правомочними, якщо в них приймає участь 2/3 членів від складу, затвердженого відповідно до п. 1.2 Положення.

4.7. Основною формою діяльності Комісії є засідання; основним документом, який створює комісія, є протокол. За результатами розгляду спорів щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян, додержання громадянами правил добросусідства, проблемних питань розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності Комісія готує своє рішення, яке оформляється відповідно до протоколу і яке підписують голова та секретар Комісії.

4.8. Протокол веде секретар Комісії та у триденний строк підписує голова Комісії. Сторони, які беруть участь у земельному спорі, мають право знайомитися з протоколом, подавати письмові зауваження.

4.9. Голова Комісії оголошує склад Комісії, роз'яснює сторонам їх права та обов'язки і сприяє у здійсненні належних їм прав.

4.10. У разі відсутності однієї із сторін при першому вирішенні питання і відсутності офіційної згоди на розгляд питання розгляд спору переноситься. Повторне відкладання розгляду спору може мати місце лише з поважних причин.

4.11. Відсутність однієї із сторін без поважних причин при повторному розгляді земельного спору не зупиняє його розгляд і прийняття рішення.        

4.12. Доказами при вирішенні земельного спору є будь-які фактичні дані, на підставі яких Комісія встановлює наявність чи відсутність обставин, які мають значення для правильного вирішення спору.

4.13. У разі виникнення складного спору можливим є дослідження членами Комісії ситуації на місцях з метою встановлення фактичних обставин порушення суб’єктивних прав заявника. За результатами такого дослідження складаються акти, що підписуються членами Комісії, які брали участь у його  проведенні, та сторонами спору.

4.14. Для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні земельного спору і потребують спеціальних знань, Комісія може заслуховувати експертів та фахівців, запрошених як сторонами так і Комісією.

4.15. Експертами можуть виступати фізичні та юридичні особи, які мають ліцензії на здійснення відповідної діяльності.

4.16. Права, обов'язки та відповідальність експерта визначаються діючим законодавством.

4.17. Експертиза провадиться для визначення та відновлення меж земельних ділянок і включає: а) геодезичне встановлення меж земельної ділянки ; б) відновлення меж земельної ділянки на місцевості; в) інші дії.

4.18. Витрати, пов'язані із залученням експертів, фахівців покладаються на заявника.

4.19. Рішення Комісії приймаються за результатами розгляду земельного спору простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх на засіданні осіб, які входять до складу Комісії. У разі рівного розподілу голосів голос голови Комісії вважається вирішальним.

4.20. Висновок Комісії дійсний 1 рік протягом якого на підставі висновку може бути прийняте відповідне рішення міською радою. В іншому випадку дане питання підлягає повторному розгляду Комісією.

4.21. За результатами розгляду земельного спору на підставі Акту обстеження Комісії може складатись проект рішення виконавчого комітету Татарбунарської міської ради щодо вирішення земельного спору, в якому визначається порядок його виконання.

4.22. Голова Комісії доповідає виконавчому комітету ради щодо обставин спору і вносить проект рішення виконавчого комітету по спору, який розглядався Комісією та завершується затвердженням рішення Комісії (протоколу).

4.23. Виконавчий комітет приймає рішення за результатами розгляду земельного спору.

4.24. Рішення виконавчого комітету вступає в силу з моменту його прийняття та передається сторонам у триденний строк з дня його прийняття.     

4.25. Не підлягає повторному розгляду протягом року земельний спір по якому є Акт обстеження Комісії і прийняте рішення виконавчого комітету Татарбунарської  міської ради.

  1. V. ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ ЩОДО ЗЕМЕЛЬНОГО СПОРУ

5.1. Виконання рішення виконавчого комітету здійснюється виконавчим комітетом Татарбунарської міської ради.

5.2. Рішення виконується не пізніше одного місяця з дня його прийняття.

5.3. Виконання рішення не звільняє особу від відшкодування збитків, які виникли внаслідок порушення нею земельного законодавства.

5.4. Виконання рішення щодо земельних спорів може бути призупинено або його термін може бути продовжений Татарбунарською міською радою або місцевим судом.

VІ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. У випадку незгоди однієї із сторін земельного спору із рішенням виконавчого комітету Татарбунарської міської ради щодо врегулювання земельного спору спір вирішується у судовому порядку.

6.2. Оскарження зазначеного рішення в суді призупиняє його виконання. Це означає, що одна із сторін спору може не погодитись з прийнятим рішенням та оскаржити його у суді, що є правом сторін, яке передбачено статтею 160 Земельного кодексу України.

 6.3. Питання, не врегульовані цим Положенням, вирішуються згідно з чинним законодавством України.

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету                                                                                            Л.В.Коваль

                                                                                              

ПОЛОЖЕННЯ

про  раду з опіки та піклування  при виконавчому комітеті Татарбунарської  міської ради

1.   Загальні положення

1.1.  Рада з опіки та піклування створюється при виконавчому комітеті Татарбунарської міської ради (надалі  Рада) для вирішення у встановленому законодавством порядку питань опіки і піклування, забезпечення реалізації законних прав та інтересів повнолітніх осіб, які мають статус недієздатних (обмежено дієздатних), а також захисту майна та майнових прав осіб.

Рада є дорадчим органом, головним завданням якого є попередній розгляд питань, що входять до компетенції органу опіки та піклування.

1.2. Опікунська рада у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Цивільним процесуальним кодексом України, Сімейним кодексом України, Правилами опіки та піклування, іншими нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність органу опіки та піклування, а також цим Положенням, рішеннями міськвиконкому та розпорядженнями міського голови.

1.3. Діяльність  Ради здійснюється відповідно до чинного законодавства на принципах законності, гласності, гуманності, неприпустимості приниження честі і гідності громадян, які потребують допомоги щодо забезпечення їх прав і інтересів.

1.4. На підставі висновків та рекомендацій  Ради орган опіки та піклування, а саме виконком міської ради, приймає рішення.

1.5. До складу  Ради, входять представники органів місцевого самоврядування, управління праці та соціального захисту населення, закладів охорони здоров’я, представники громадських організацій, депутати міської ради.

Склад  Ради та зміни до її складу затверджуються рішенням виконкому міської ради.

У разі відсутності члена опікунської ради його може замінити особа, яка виконує обов'язки відсутньої особи за місцем основної роботи.

2.   Основні завдання та повноваження  Ради

 2.1. Основним завданням  Ради є розгляд та прийняття відповідних проектів рішень і рекомендацій з питань соціально-правового захисту осіб, визнаними судом недієздатними чи обмежено дієздатними, фізичних дієздатних осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки;

2.2. На розгляд  Ради виносяться питання, які потребують прийняття відповідного рішення органу опіки та піклування щодо:

- розгляду повідомлень фізичних, юридичних осіб про громадян, які потребують опіки чи піклування;

- встановлення опіки чи піклування над повнолітніми особами, у разі визнання їх судом недієздатними;

- встановлення опіки чи піклування над повнолітніми особами, у разі визнання їх судом обмежено дієздатними;

- призначення та реєстрації помічника фізичній дієздатній особі, яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки;

- звільнення помічника від виконання обов’язків за письмовою заявою фізичної дієздатної особи, яка перестала потребувати допомоги помічника, або письмовою заявою помічника, у зв’язку з неможливістю виконання ним обов’язків помічника дієздатної фізичної особи;

- погодження зняття з реєстрації місця проживання повнолітніх осіб, стосовно яких встановлено опіку чи піклування;

- встановлення опіки над майном у передбачених законом випадках;

- розгляду звернень щодо неналежного виконання опікунами (піклувальниками) обов'язків щодо підопічних;

- розгляду скарг на дії опікунів (піклувальників);

- припинення опіки та звільнення опікуна (піклувальника) від повноважень;

- участі у розгляді судами спорів, пов'язаних із захистом прав осіб, які перебувають під опікою (піклуванням);

- інших питань, віднесених до повноважень органу опіки та піклування.

2.3. Рада організовує роботу по  веденню обліку осіб, які мають статус недієздатних, обмежено дієздатних осіб.

На своїх засіданнях  Рада може розглядати і заслуховувати:

- інформації членів Ради про наслідки обстежень стану утримання та обслуговування підопічних у сім'ях опікунів (піклувальників), в закладах, до яких вони влаштовані, про збереження і охорону належного підопічним майна, витрачання опікунами пенсій, державної допомоги, аліментів, які одержують підопічні, використання прибутків від їх майна та грошових вкладів;

- звіти опікунів (піклувальників) про виконання покладених на них обов'язків щодо підопічних;

2.5. Рада має право:

- одержувати безоплатно у встановленому порядку необхідні для її діяльності матеріали від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій різних форм власності та громадян;

- брати участь у судових засіданнях у справах за заявами про визнання осіб недієздатними (обмежено дієздатними), у справах щодо захисту майнових та житлових прав недієздатних (обмежено дієздатних) осіб;

- залучати до роботи Ради представників виконавчих органів для підготовки пропозицій з питань, віднесених до компетенції органу опіки та піклування.

  1. 3.   Організація діяльності  Ради

3.1. Рада проводить свою роботу у формі засідань. Засідання Ради є правомочним за присутності на ньому простої більшості членів від її загального складу.

3.2. Організація скликання засідання Ради та запрошення на засідання заявників покладається на її секретаря по мірі надходження матеріалів.

3.3. Засідання Ради веде її голова.

3.4. Голова  Ради:

- здійснює розподіл повноважень між членами  Ради;

- перед винесенням матеріалів на розгляд Ради уважно вивчає їх, проводить бесіди з особами, яких передбачається призначити опікунами (піклувальниками), заінтересованими особами у вирішенні питань соціального захисту недієздатних та обмежено дієздатних осіб;

- має вирішальний голос у разі рівного розподілу голосів членів ради під час прийняття рішення на засіданні;

3.5. Секретар  Ради:

- приймає матеріали, які розглядатимуться на засіданні Ради, за 5 днів до засідання з метою реєстрації, ознайомлення і формування порядку денного;

- реєструє документи, які надходять на розгляд Ради;

- веде протоколи засідань та готує витяги з протоколу Ради.

Протоколи засідань, витяги з протоколів та порядки денні зберігаються у секретаря.

- обов’язки секретаря Ради покладаються на спеціаліста  виконавчого комітету міської ради, на якого покладено обов’язки ведення питань опіки та піклування.

- у разі тимчасової відсутності секретаря Ради виконання його обов’язків покладається головою Ради на одного з членів Ради.

3.6. Протокол засідання Ради та витяги з нього підписуються головою  та секретарем (членом Ради, що виконував їх обов'язки).

3.7. З питань, внесених на розгляд Ради,  доповідають члени ради, представники органів місцевого самоврядування. 

Кожне питання, як правило, розглядається і обговорюється в присутності заявника (заявників).

Розгляд питань без присутності заявника (заявників) допускається лише за наявності їх письмової згоди (прохання).

3.8. Рішення Ради приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів Ради, присутніх на засіданні.

Окрема думка члена Ради, який голосував проти прийняття рішення, викладається в письмовій формі та додається до протоколу засідання Ради

4.   Строки розгляду справ

 4.1. Рішення по матеріалах, що надходять до Ради і не потребують додаткового розгляду, приймається в місячний термін в робочому порядку.

5.   Прикінцеві положення

 5.1. Члени Ради виконують свої обов'язки на громадських засадах. Керівники закладів, установ, підприємств та організацій всіх форм власності зобов'язані сприяти діяльності  Ради та її членів.

5.2. Члени Ради не повинні розголошувати інформацію про осіб, яку вони отримали в результаті роботи Ради.

            Керуючий справами (секретар)

            виконавчого комітету                                                                                Л.В.Коваль