ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                          рішенням міської ради

                                                                                                          від «__22__» лютого 2016 р.__51__ -VІІ

 

ПОЛОЖЕННЯ

 про відділ бухгалтерського обліку 

виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської міської ради

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення визначає завдання та функціональні обов'язки відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету (апарату)Татарбунарської міської ради (далі - Відділ).

1.2. Відділ є структурним підрозділом виконавчого комітету Татарбунарської міської ради, який утворюється, реорганізується чи ліквідується відповідно до чинного законодавства рішенням сесії міської ради.

1.3. Відділ є підзвітнім і підконтрольним Татарбунарської міській раді, підпорядкованим її виконкому, міському голові, заступнику міського голови та керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету міської ради.

 1.4. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, Бюджетним кодексом України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну та Головного управління Казначейської служби України, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність установи, рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.

2.СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ

2.1. Структура, штатна чисельність Відділу визначається міською радою.

2.2. Керівником Відділу є головний бухгалтер, який підпорядковується та є підзвітним міському голові, заступнику міського голови, керуючому справами (секретар) виконавчого комітету.

2.3. Головний бухгалтер призначається на посаду та звільняється з посади відповідно до законодавства про працю з урахуванням вимог до професійно-кваліфікаційного рівня, міським головою за результами конкурсу або за іншою процедурою передбачену законодавством..

2.4. Працівники Відділу, призначаються на посаду розпорядженням міського голови за рекомендацією конкурсної комісії Татарбунарської міської ради чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України, та звільняються з посади розпорядженням міського голови відповідно до чинного законодавства України.

2.5. У разі тимчасової відсутності головного бухгалтера (відрядження, відпустки, тимчасової втрати працездатності тощо) виконання його обов'язків покладається, відповідно до розпорядження міського голови, на іншого працівника Відділу.

2.6. Положення про Відділ затверджується Татарбунарською міською радою. Посадова інструкція головного бухгалтера та працівників Відділу погоджується керуючим справами (секретарем) та затверджується міським головою.

2.7. Працівники відділу утримуються за рахунок коштів міського бюджету.

 

2.8. На працівників відділу поширюється дія Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування".

3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

3.1. Основними завданнями відділу є:

1) ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності виконавчого комітету та складення звітності;

2) відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

3) забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

4) забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

5) запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.

3.2.Відділом здійснюється методичне керівництво та контроль за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та бюджетної звітності по апарату, виконавчих органах та установах, для яких виконавчий комітет Татарбунарської міської ради є головним розпорядником бюджетних коштів.

4. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності;

2) складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність (декларації) в порядку, встановленому законодавством;

3) здійснює поточний контроль за:

- дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань;

- веденням бухгалтерського обліку, складенням фінансової та бюджетної звітності, дотриманням бюджетного законодавства та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку бухгалтерськими службами міських комунальних підприємств, які підпорядковані виконавчому комітету міської ради;

4) своєчасно подає звітність;

5) своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов'язкові платежі) до відповідних бюджетів;

6) забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо:

- використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;

- інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу;

7) проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства;

8) забезпечує зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів;

9) здійснює, в межах повноважень, договірну роботу щодо договорів, угод, контрактів, стороною яких виступає Татарбунарська міська рада або її виконавчий комітет;

10) забезпечує:

- дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;

- достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань;

- повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;

- зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності, а також звітності;

11) бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

12) розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово бюджетної дисципліни її працівників та працівників бухгалтерських служб міських комунальних підприємств, які підпорядковані виконавчому комітету міської ради;

13) здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами.

 14) розробляє на підставі плану діяльності проект кошторису та бюджетні запити і подає виконавчому комітетові міської ради;

15) бере участь у розробці міських бюджетних програм, проектів розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету та міської ради;

16) проводить аналіз міських бюджетних програм, проектів розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету та міської ради;

17) складає розпис доходів і видатків з місячним розподілом, забезпечує його виконання, готує довідку про перенесення призначень коштів у межах річних бюджетних асигнувань;

18) контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів відповідно до напрямів бюджетних програм;

19) підготовка проектів рішень, розпоряджень, що входять до компетенції відділу, в тому числі тих, які є нормативно-правовими актами;

20) координує і надає методичну допомогу по веденню бухгалтерського обліку та здійснює поточний контроль за фінансовою діяльністю установ, для яких виконавчий комітет Татарбунарської міської ради є головним розпорядником коштів.

5. ПРАВА ВІДДІЛУ

Відділу надаються права:

5.1. Представляти виконавчий комітет Татарбунарської міської ради в установленому порядку з питань, що відносяться до компетенції відділу бухгалтерського обліку, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, фондах загальнообовязкового державного страхування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від власності.

5.2. Брати участь у роботі засідань міської ради, виконавчого комітету міської ради, а також у нарадах і семінарах, що проводяться цими органами;

5.3. Вносити на розгляд міського голови пропозиції щодо удосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку, складення звітності, здійснення поточного контролю, провадження фінансово-господарської діяльності.

5.4. Виносити на розгляд міського голови, керівництва виконкому міської ради проекти розпоряджень, доповідні записки, пропозиції з питань, що віднесені до компетенції відділу;

5.5 Встановлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання до відділу службами та відділами виконавчого комітету міської ради первинних документів для їх відображення у бухгалтерському обліку, а також здійснювати контроль за х дотриманням термінів їх подання;

5.6. Одержувати від посадових осіб виконавчого комітету міської ради та установ, для яких виконавчий комітет Татарбунарської міської ради є головним розпорядником бюджетних коштів, документи, звіти та інформацію необхідну для виконання покладених функцій.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ

6.1.Персональну відповідальність за роботу відділу та належне виконання покладених на нього завдань та функцій несе головний бухгалтер відділу.

6.2. Ступінь відповідальності кожного спеціаліста відділу за повноту, якість та своєчасність виконання покладених цим Положенням завдань та функцій перед міським головою встановлюється у відповідних посадових інструкціях.

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Припинення діяльності Відділу здійснюється за рішенням Татарбунарської міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

7.2.Зміни і доповнення до цього Положення вносяться відповідно Регламенту роботи Татарбунарської міської ради.