Додаток до рішення міської ради 

 

від  30.03.2016 р. № 75-VII

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ з питань реєстрації виконавчого комітету Татарбунарської  міської  ради Одеської області

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1. Відділ з питань державної реєстрації  виконавчого комітету Татарбунарської міської ради Одеської області (далі – Відділ) є виконавчим органом Татарбунарської міської ради Одеської області. 

1.2. Відділ у своїй діяльності підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований її виконавчому комітету, міському голові та заступнику міського голови відповідно до розподілу обов’язків. 

1.3. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, рішеннями Татарбунарської  міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, даним Положенням та іншими нормативними актами.  

1.4. Фінансування діяльності Відділу здійснюється за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України. Відділ володіє та користується закріпленим майном в межах, визначених законодавством України. Штатний розпис Відділу затверджує міський голова. 

1.5. Відділ використовує в роботі бланки, штампи та печатку з власним найменуванням.

1.6. На посади начальника та працівників Відділу призначаються особи, що мають вищу освіту, досвід, знання та вміння, необхідні для роботи в органах місцевого самоврядування та у  відповідних сферах  діяльності. Усі працівники Відділу приймаються та звільняються з посад міським головою в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

1.8. Виконавчий комітет міської ради створює умови для роботи та підвищення кваліфікації працівників Відділу, забезпечує їх службовими приміщеннями, телефонним зв’язком, сучасними засобами оргтехніки, законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою.         

 

ІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ 

 

2.1. Метою Відділу є забезпечення виконання покладених на органи місцевого самоврядування повноважень щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень; а також реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, формування та ведення реєстру територіальної громади відповідно до закону.  

2.2. Основними завданням Відділу є: 

2.2.1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно; реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, формування та ведення реєстру територіальної громади відповідно до закону.

2.2.2. Ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, Єдиного державного демографічного реєстру.

2.2.3. Вдосконалення системи у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, а також реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, формування та ведення реєстру територіальної громади.

2.2.4. Розробка та впровадження заходів для скорочення термінів та спрощення механізмів державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, а також реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців,  формування та ведення  реєстру територіальної громади.

 2.3. Відділ при виконанні покладених на нього функцій співпрацює з органами виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та виконавчими органами, утвореними міською радою, підприємствами, організаціями, установами, об'єднаннями громадян.

 

ІІІ. ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДДІЛУ 

 

3.1. У межах своєї компетенції Відділ здійснює повноваження щодо реєстрації нерухомого майна:  

3.1.1. Здійснює державну реєстрації речових прав на нерухоме майно відповідно до Закону.

3.1.2. Здійснює формування та ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно . 

3.1.3. Забезпечує взяття та облік безхазяйного нерухомого майна відповідно до Закону. 

3.1.4. Здійснює заходи щодо підвищення ефективності роботи у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.

3.1.5. Забезпечує прийом та видачу документів, пов'язаних з проведенням державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, взяттям та облік безхазяйного нерухомого майна, наданням інформації з Державного реєстру прав.

3.1.6. Встановлює відповідність заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями.

3.1.7. Здійснює формування та ведення реєстраційних справ.

3.2. У межах своєї компетенції Відділ здійснює повноваження щодо реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців:

3.2.1.  здійснення державної реєстрації юридичних осіб, а також фізичних осіб – підприємців;

3.2.2. вдосконалення системи державної реєстрації, яка сприяє розвитку і веденню бізнесу на території міста.

 3.3. У межах своєї компетенції Відділ здійснює повноваження щодо формування та ведення реєстру територіальної громади:

3.3.1. формування та ведення Реєстру територіальних громад;

3.3.2. реєстрацію та зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

3.3.3. передачу інформації та/або внесення у встановленому законом порядку відомостей про реєстрацію та зняття з реєстрації місця проживання/перебування до Єдиного державного демографічного реєстру.

3.4. Вносить пропозиції міському голові щодо удосконалення роботи Відділу, пропозиції щодо усунення суперечностей між актами законодавства та заповнення прогалин в ньому.

3.5. Одержує в установленому порядку від органів влади, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених завдань згідно з чинним законодавством.

3.6. В межах своєї компетенції проводить розробку та експертизу нормативно-правих актів (проектів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови), що готуються Відділом.

3.7. Організовує проведення нарад, семінарів, навчань, інших заходів з питань, що відносяться до компетенції Відділу.

3.8. Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

4. Відділ має право:

- залучати спеціалістів інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій для розгляду питань, що належать до його компетенції;

- отримувати в установленому порядку від державних органів, інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

- скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

- брати участь у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів для сприяння здійсненню покладених на нього завдань.

 

ІV. КЕРІВНИЦТВО  ВІДДІЛОМ

 

4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою відповідно до вимог чинного законодавства. 

4.2. Начальник Відділу: 

-    очолює Відділ, здійснює керівництво його діяльністю, розподіляє обов'язки між працівниками та визначає ступінь їх відповідальності;

- визначає напрямки діяльності, шляхи вдосконалення й підвищення ефективності роботи Відділу;

- представляє Відділ у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями в Україні та за її межами; 

- несе персональну відповідальність за невиконання, або неналежне виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни; 

- організовує та контролює виконання у Відділі Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, розпоряджень міського голови, рішень Татарбунарської міської ради і виконавчого комітету;

- планує роботу відділу, подає пропозиції до перспективних та поточних планів роботи міського голови;

- видає в межах своєї компетенції накази та контролює їх виконання; 

- подає пропозиції міському голові щодо штатного розпису Відділу, заохочення, підвищення рангів, накладення дисциплінарних стягнень на працівників Відділу;

- розробляє положення про Відділ, посадові інструкції працівників, подає їх на затвердження  в установленому порядку; 

- звітується про проведену роботу Відділу в порядку, визначеному законодавством України;

- виконує обов’язки державного реєстратора речових прав на нерухоме майно та обтяжень;

- діє в межах повноважень, визначених посадовою інструкцією, що затверджуються міським головою. 

4.3. Начальнику підпорядковуються працівники Відділу відповідно до штатного розпису.  

4.4. Працівники Відділу діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями, які затверджуються міським головою.

 

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  ВІДДІЛУ 

 

5.1.    Працівники Відділу несуть відповідальність за неналежне виконання покладених на Відділ даним положенням повноважень у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Повноваження Відділу розподіляються начальником між працівниками Відділу та закріплюються у посадових інструкціях. 

5.2.    За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники Відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

 

VІ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

6.1. Припинення діяльності Відділу здійснюється у встановленому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України. 

6.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

 Керуючий справами (секретар) 

 

виконавчого комітету 

Л.В.Коваль