Додаток

                                                                                        до рішення  Татарбунарської міської ради

від  «  22    »_лютого 2016 року  №  __52__ -VІІ

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ЗЕМЕЛЬНИЙ ВІДДІЛ ТА З ПИТАННЯ НАДХОДЖЕННЯ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Земельний відділ та з питання надходження податків та зборів (далі - Відділ) відноситься до виконавчих органів Татарбунарської міської ради і є  підзвітним, підконтрольним та підпорядкованим виконавчому комітету Татарбунарської міської ради та міському голові.

1.2. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», Законом України « Про запобігання корупції», іншими законами України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, рішеннями Татарбунарської міської ради, виконавчого комітету Татарбунарської міської ради, розпорядженнями і дорученнями міського голови та цим Положенням.

1.3. Відділ забезпечує організацію здійснення власних повноважень міської ради та її виконавчого комітету у сфері регулювання земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища та з питання надходження податків і зборів до міського бюджету.

1.5. На працівників Відділу, які відносяться до посадових осіб органів місцевого самоврядування, поширюється дія Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

1.6. Працівники Відділу утримуються за рахунок коштів міського бюджету.

Розділ II. Штатний розклад та організація роботи Відділу

2.1. Штатний  розклад Відділу затверджується міським головою.

2.2. Начальник та працівники Відділу призначаються на посаду розпорядженням міського голови за рекомендацією конкурсної комісії чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України, та звільняються з посади розпорядженням міського голови відповідно до чинного законодавства.

2.3. На період відсутності начальника Відділу його обов’язки виконує посадова особа Відділу згідно з розпорядженням міського голови або особи , яка його заміщує.

2.4. Начальник Відділу:

2.4.1. Здійснює керівництво діяльністю Відділу, несе персональну відповідальність за виконанням покладених на Відділ завдань, визначає ступінь відповідальності працівників відділу.

2.4.2. В межах своєї компетенції контролює виконання підлеглими наказів, розпоряджень  вищестоячого керівництва.

2.4.3. Забезпечує роботу з ведення діловодства у Відділі.

2.4.4. Здійснює особистий прийом громадян та виконує консультаційно дорадчі функції з питань, що стосуються діяльності Відділу.

2.4.5. Контролює стан трудової та виконавської дисципліни у Відділі.

2.4.6. Контролює дотримання посадових інструкцій працівниками Відділу.

2.4.7. Вживає заходи щодо заохочення працівників або притягнення їх, у разі необхідності, до дисциплінарної відповідальності в порядку, встановленому чинним законодавством.

2.4.8. Організовує навчання працівників Відділу.

2.4.9. Аналізує результати роботи Відділу, вживає заходів щодо підвищення її ефективності .

2.4.10. Надає аналітичні довідки, звіти, узагальнює результати роботи Відділу, готує планові показники (та зміни до них) щодо надходжень податків та зборів до місцевого бюджету у звітному році та прогнозні планові показники на наступний рік.

2.4.11.Розробляє проекти рішень, які стосуються напрямків роботи Відділу відповідно до покладених на Відділ завдань.

2.4.12. Приймає безпосередню участь в опрацюванні звернень громадян та установ.

2.4.13.Начальник Відділу прямо підпорядковується міському голові і заступнику міського голови, безпосередньо підпорядковується, секретарю міської ради, керуючому справами секретарю виконкому міської ради.

2.5. Посадові інструкції начальника Відділу та працівників Відділу затверджується міським головою.

2.6. До штатного розкладу Відділу включені:

2.6.1.Начальник Відділу;

2.6.2.Головний спеціаліст землевпорядник;

2.6.3.Головний спеціаліст;

2.6.4.Спеціаліст  з місцевих податків та зборів.

2.7. Працівники Відділу безпосередньо підпорядковуються секретарю міської ради, керуючому справами секретарю виконкому міської ради, начальнику Відділу та прямо підпорядковані міському голові, заступнику міського голови.

2.8. У разі отримання наказу або розпорядження у порядку прямого підпорядкування, працівник повинен повідомити про це начальника Відділу.

Розділ III. Завдання та функції Відділу

3.1. Основним завданням Відділу є забезпечення регулювання земельних відносин та ефективного надходження податків і зборів до міського бюджету на території Татарбунарської міської ради.

3.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань виконує наступні функції із земельних питань:

3.2.1. Здійснює аналіз стану планування та забудови території м. Татарбунари, організовує надання вихідних даних із землеустрою ( матеріалів оцифровки місцевості, відомості про склад угідь та інше) для розроблення, проведення експертизи та подання в установленому порядку на затвердження Татарбунарської міської ради та її виконавчому комітету генерального плану міста Татарбунари або змін до генерального плану.

3.2.2. Проводить  моніторинг використання земель на території Татарбунарської міської ради в межах повноважень визначених Земельним кодексом України.

3.2.3. Розглядає пропозиції суб’єктів містобудування щодо визначення території, вибору, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією, подає відповідну інформацію з цих питань зацікавленим особам.

3.2.4. Надає інформацію фізичним та юридичним особам щодо можливості розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності , відповідно до Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд (у разі наявності).

3.2.5. Здійснює моніторинг розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Татарбунари шляхом проведення їх перевірок на предмет наявності дозвільної документації та виконання вимог паспорту прив’язки.

3.2.6. Вносить пропозиції щодо демонтажу тимчасових споруд, які встановлені самовільно.

3.2.7. В межах своїх повноважень розглядає звернення фізичних та юридичних осіб з питаннь щодо проведення благоустрою населенного пункту та готує проекти рішень з даних питань.

3.2.8. Бере участь у підготовці пропозицій щодо віднесення територій та об’єктів до природно-заповідного фонду загальнодержавного і місцевого значення, визначення інших територій, що підлягають особливій охороні.

3.2.9. Звертається до відповідних органів із поданням щодо порушення законодавства із земельних питань та вжиття заходів до порушників.

3.2.10. Організовує проведення в установленому порядку конкурсів по відбору суб’єктів господарської діяльності для проведення незалежної експертної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності та/або відбору суб’єктів господарської діяльності для розробки проектів  із землеустрою під об’єктами комунальної власності.

3.2.11. Здійснює консультативно дорадчі функції та надання правової допомоги із земельних питань.

3.2.12. Інформує населення через засоби масової інформації про вільні земельні ділянки комунальної власності для всіх потреб.

3.2.13. Готує документи для продажу земельних ділянок або права користування ними з відкритих торгів (аукціонів) у порядку визначеному Земельним кодексом України та іншими нормативно-правовими актами.

3.2.14. Організовує надання вихідних даних із землеустрою та інших статистичних даних для проведення інвентаризації земель або нормативної грошової оцінки земель на території Татарбунарської міської ради в межах повноважень, визначених Земельним кодексом України та іншими нормативно-правовими актами.

3.2.15. Готує проекти рішень Татарбунарської міської ради , виконавчого комітету міської ради стосовно присвоєння та зміни адрес об’єктам нерухомого майна та присвоєння (зміни) тимчасових адрес земельним ділянкам, які у встановленому законом порядку надаються у власність, оренду та постійне користування, з метою розміщення об’єктів містобудування.

3.2.16. Розробляє проекти розпоряджень міського голови, проекти рішень міської ради та її виконавчого комітету, готує матеріали та надає пропозиції постійним комісіям з питань віднесених до повноважень та завдань Відділу.

3.2.17. Розглядає звернення громадян, підприємств, установ, організацій, у тому числі об’єднань громадян, фізичних осіб-підприємців, депутатські звернення та запити в порядку, передбаченому чинним законодавством України, забезпечує виконання вимог законодавства України про доступ до публічної інформації.

3.2.18. За дорученням міського голови представляє інтереси Татарбунарської міської ради, виконавчого комітету Татарбунарської міської ради та міського голови в місцевих, спеціалізованих, апеляційних, вищих спеціалізованих судах та в Верховному Суді України, у взаємовідносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності з питань земельних відносин.

3.2.19. Приймає участь в громадських слуханнях з питань затвердження: проектів землеустрою щодо впорядкування територій, встановлення меж міста та містобудівної документації.

3.2.20. Готує і подає на затвердження Татарбунарської міської ради відповідні місцеві програми із земельних питань.

3.2.21. Забезпечує розгляд і вирішення питань регулювання земельних відносин, раціонального використання земель Татарбунарської міської ради.

3.2.22. Організовує та здійснює землеустрій, погоджує землевпорядну документацію.

3.2.23. Здійснює контроль за впровадженням заходів передбачених документацією із землеустрою.

3.2.24. Надає за запитами фізичних та юридичних осіб письмову або усну інформацію про наявність на території міста Татарбунари  земельних ділянок не наданих у користування, що можуть бути використані під забудову.

3.2.25. У складі відповідної комісії виконкому та у межах своєї компетенції представник Відділу вирішує земельні спори в межах міста щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян, та додержання громадянами правил добросусідства.

3.2.26. Веде облік договорів оренди земельних ділянок та звітує до ДПІ про укладені договори.

3.2.27. Надає ДПІ інформацію щодо субєктів плати за землю відповідно до вимог Податкового кодексу України за формами визначеними Міністерством фінансів України.

3.2.28. Здійснює самоврядний контроль за додержанням земельного законодавства, використанням і охороною земель та навколищного середовища на території Татарбунарської міської ради відповідно до чинного законодавства.

3.2.29. Здійснює та видає розрахунки орендної плати при індексації нормативної грошової оцінки земель відповідно до умов договору оренди.

3.2.30. Готує витяги з рішень Татарбунарської міської ради з питань регулювання земельних відносин.

3.2.31. Готує і вносить на розгляд міської ради, через постійну комісію відповідно до регламенту роботи, пропозиції щодо розмірів відсотків від нормативної грошової оцінки землі, які застосовуються для обчислення орендної плати та земельного податку за користування (або володіння) земельними ділянками  на території Татарбунарської міської ради.

3.2.32. Організовує роботу щодо державної реєстрації земельних ділянок комунальної власності та підготовки, укладання, поновлення або припинення договорів оренди земельних ділянок або їх продажу.

3.2.33. Аналізує обсяги надходжень орендної плати та земельного податку.

3.2.34. Здійснює контроль за використанням коштів на виконання заходів передбачених міськими цільовими (комплексними) програмами, які фінансуються з міського бюджету щодо регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища.

3.2.35. Узгоджує проекти договорів на виконання експертної грошової оцінки земельної ділянки (для проведення земельних торгів) та технічну документацію до таких договорів, які укладаються Татарбунарською міською радою на виконання заходів передбачених в програмах із земельних питань.

3.2.36. Подає заявки та отримує витяги, довідки з державної служби реєстрації речових прав, державного земельного кадастру.

3.2.37. Готує графічні матеріали або витяги з графічних матеріалів в межах повноважень згідно чинного законодавства.

3.3. Відділ відповідно до покладених на нього завдань виконує наступні функції з питань надходження податків і зборів до міського бюджету:

3.3.1. збирає та узагальнює інформацію про надходження місцевих податків і зборів до бюджету міста, у тому числі у розрізі платників;

3.3.2.здійсненює контроль за станом виконання міського бюджету розвитку, повнотою надходження коштів від приватизації, продажу та оренди майна і земельних ділянок; збірає та узагальнює відповідну інформацію,у тому числі у розрізі платників;

3.3.3.нагромаджує та систематизує інформацію про окремі показники економічного розвитку міста щодо надходження податків і зборів з метою використання інформації для прогнозування доходів бюджету;

3.3.4. готує відповідні проекти рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань адміністрування надходжень податків та зборів до міського бюджету;

3.3.5. приймає участь у розробці комплексних програм, виконання яких впливає на доходну частину міського бюджету;

3.3.6.Здійснює контроль за правильністю зарахування податків і зборів до міського бюджету;

3.3.7. Складає розпис доходів міського бюджету в межах річних бюджетних призначень;

3.3.8. Зводить показники міського бюджету та подає їх у встановлені терміни до фінансового управління районної державної адміністрації;

3.3.9. Інформує міську раду та її виконком про стан виконання міського бюджету з питань надходжень податків та зборів;

3.3.10. Розглядає заяви платників податків та зборів, та інших установ і організацій , депутатські звернення.

Розділ ІV. Повноваження Відділу

4.1. Повноваження Відділу  у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища на території Татарбунарської міської ради:

4.1.1. Моніторінг земель та інформаційне забезпечення міської ради, її виконавчого комітету для ефективного розпорядження землями територіальної громади;

4.1.2. Опрацювання клопотань та підготовка проектів рішень щодо передачі земельних ділянок комунальної власності у власність громадян або юридичних осіб відповідно до Земельного кодексу України;

4.1.3. Опрацювання клопотань та підготовка проектів рішень щодо надання земельних ділянок комунальної власності в оренду громадянам або юридичним особам відповідно до Земельного кодексу України;

4.1.4.  Опрацювання клопотань та підготовка проектів рішень щодо надання земельних ділянок у користування із земель комунальної власності відповідно до Земельного кодексу України та Закону України «Про землеустрій»;

4.1.5.  Підготовка документів щодо викупу земельних ділянок для суспільних потреб відповідних територіальних громад сіл, селищ, міст;

4.1.6. Опрацювання клопотань та підготовка проектів рішень щодо надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок державної власності в оренду або у власність громадянам або юридичним особам в межах населеного пункту відповідно до Земельного кодексу України;

4.1.7.  Підготовка проектів рішень щодо погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок державної власності в оренду або у власність громадянам або юридичним особам в межах населеного пункту відповідно до Земельного кодексу України, без права передачі у власність або в користування (у тому числі на правах оренди);

4.1.8.  Підготовка пропозицій та проектів рішень щодо вилучення земельних ділянок комунальної власності із користування громадян або юридичних осіб або продажу земельних ділянок відповідно до Земельного кодексу України;

4.1.9.  Оганізація землеустрою;

4.1.10.  Здійснення контролю за використанням та охороною земель комунальної власності, додержанням земельного та екологічного законодавства;

4.1.11.  Організація заходів щодо обмеження, тимчасової заборони (зупинення) використання земель громадянами і юридичними особами у разі порушення ними вимог земельного законодавства;

4.1.12.  Підготовка висновків щодо вилучення (викупу) та надання земельних ділянок відповідно до цього Кодексу;

4.1.13.  Внесення до районної ради пропозицій, обґрунтувань та підготовка документів щодо встановлення або зміни меж міста за проектами землеустрою;

4.1.14.  Інформування населення щодо вилучення (викупу), надання земельних ділянок;

4.1.15.  Організація взаємодії з виконавчими органами влади з питань контролю за стягнення плати за землю;

4.1.16. Вирішення земельних спорів;

4.1.17.  Координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів;

4.1.18.  Підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо встановлення ставок плати за землю, розмірів плати за користування природними ресурсами, визначення в установленому порядку розмірів відшкодувань підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності за забруднення довкілля та інші екологічні збитки;

4.1.19.  Справляння плати за землю щляхом нарахування орендної плати за землю та нарахування земельного податку за землю відповідно до Податкового кодексу України.

4.1.20.  Надання відомостей з Державного земельного кадастру відповідно до закону(з 04.04.2016 року відповідно до Закону України від 10.12.2015 року № 888-VIII);

4.1.21.  Підготовка і подання на затвердження ради проектів місцевих програм охорони довкілля, участь у підготовці загальнодержавних і регіональних програм охорони довкілля;

4.1.22.  Підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо прийняття рішень про організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів про оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам'ятками природи, історії або культури, які охороняються законом, підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо прийняття рішень про оголошення в місцях масового розмноження та вирощування потомства дикими тваринами "сезону тиші" з обмеженням господарської діяльності та добуванням об’єктів тваринного світу;

4.1.23.  Здійснення контролю за додержанням земельного та природоохоронного законодавства, використанням і охороною земель, природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення, відтворенням лісів;

4.1.24.  Погодження клопотань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів загальнодержавного значення;

4.1.25.  Визначення території для розміщення відходів відповідно до законодавства;

4.1.26.  Здійснення контролю за діяльністю суб'єктів підприємницької діяльності у сфері поводження з відходами;

4.1.27.  Вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до закону.

4.2. Повноваження  Відділу  у сфері надходжень місцевих та загальнодержавних податків та зборів до місцевого бюджету на території Татарбунарської міської ради:

4.2.1. Бере участь у розробленні балансу фінансових ресурсів міста, аналізує соціально-економічні показники розвитку міста та надає інформацію міському голові для складання бюджету міста.

            4.2.2.Організовує роботу, пов’язану зі складанням проекту бюджету міста, за дорученням міського голови визначає порядок і терміни подання  виконавчими органами міської ради матеріалів для підготовки проекту бюджету міста, складає проект бюджету міста, готує пропозиції щодо коштів для виконання спільних проектів та подає їх на розгляд міського голови.

4.2.3.Забезпечує протягом бюджетного періоду облік надходжень податків і зборів.

4.2.4.Взаємодіє  з іншими  виконавчими органами міської ради, органами державної  податкової служби, територіальними органами Державного казначейства з питань   надходження доходів до бюджету  міста.

4.2.5.Складає розпис доходів бюджету міста,  у встановленому порядку готує пропозиції щодо внесення змін до розпису доходів.

4.2.6.Здійснює у встановленому порядку виконання бюджету міста, координує в межах своєї  компетенції діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету міста.

4.2.7.Проводить моніторинг змін, що вносяться до бюджету міста.

4.2.8.Розглядає баланси,  звіти про виконання бюджету міста та інші фінансові звіти, подані територіальними  органами Державного казначейства.

4.2.9.Проводить разом з органами державної податкової служби аналіз стану надходжень: загальнодержавних і закріплених доходів до бюджету міста, готує та вносить пропозиції щодо збільшення та поліпшення механізму їх надходження,  ведення адміністрування місцевих податків і зборів, доцільність їх запровадження на території міста.

4.2.10.Розглядає у межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, установ і організацій.

 4.2.11.Готує і подає виконавчому комітету ради офіційні висновки про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду бюджету міста для прийняття рішення про внесення змін  до бюджету міста.

4.2.12.Здійснює інші функції, повязані з виконанням покладених на нього завдань.

4.2.13.В межах своєї компетенції проводить розробку та експертизу нормативно-правових актів (рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови).

 Відділ має право:

4.3. В установленому порядку одержувати від установ інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для складання проекту бюджету міста.

4.4. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з органами Державної фіскальної служби, територіальними органами Державного казначейства, органами Держгеокадастру та іншими виконавчими органами державної влади та установами. .

РОЗДІЛ V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ

5.1. Персональну відповідальність за роботу Відділу та належне здійснення покладених на нього завдань та функцій несе начальник Відділу.

5.2. Працівники Відділу можуть бути притягнуті до цивільної, адміністративної, кримінальної та інших видів відповідальності у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України.

5.3. Працівники несуть відповідальність за своєчасне та належне виконання функціональних обов’язків, передбачених цим Положенням і посадовими інструкціями, у порядку, визначеному чинним законодавством.

РОЗДІЛ VI. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Припинення діяльності Відділу здійснюється за рішенням Татарбунарської міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

6.2. Зміни до цього Положення вносяться відповідно до процедури розгляду питань у Татарбунарській міській раді, передбаченої Регламентом роботи Татарбунарської міської ради.