ЗАТВЕРДЖЕНО

 Рішення виконавчого

комітету Татарбунарської

 міської ради

 20.01.2016    № 1                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                 

                            

Р Е Г Л А М Е Н Т

роботи виконавчого комітету Татарбунарської

міської ради

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

            1.1. Відповідно до статті 144 Конституції України виконавчу владу у місті здійснює міський виконавчий комітет, що є місцевим органом виконавчої влади і входить до системи органів влади.     

 

1.2. Виконавчий комітет Татарбунарської  міської ради є підконтрольним та підзвітним Татарбунарській  міській раді, а з питань здійснення делегованих йому повноважень органів виконавчої влади – підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

 

1.3. Цей регламент визначає порядок діяльності виконавчого комітету міської ради по здійсненню функцій та повноважень, передбачених Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні», Указами Президента України та Постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями Одеської обласної ради, розпорядженнями голови Одеської обласної державної адміністрації, розпорядженнями голови Татарбунарської районної державної адміністрації, Статутом територіальної громади міста Татарбунари, ухваленого безпосередньо територіальною громадою м.Татарбунари та Татарбунарською міською радою.

 

1.4. Виконавчий комітет захищає права і законні інтереси громадян та держави, забезпечує комплексний соціально-економічний розвиток міста та реалізацію державної політики у визначених законодавством сферах управління, а також реалізує повноваження, делеговані йому міською радою.

 

1.5. Регламент набуває чинності з моменту його затвердження на  засіданні  виконавчого комітету міської ради.

 

1.6. Діяльність виконавчого комітету  здійснюється гласно. Гласність роботи виконкому забезпечується шляхом запрошення на  засідання депутатів всіх рівнів рад, голів постійних депутатських комісій міської ради, присутності усіх бажаючих прийняти участь у засіданні, публікації інформації та рішень виконкому у засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті.

 

ІІ. МІСЬКИЙ ГОЛОВА

 

2.1. Міський голова є головною посадовою  особою територіальної громади міста.

 

2.2. Міський голова обирається територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом і здійснює свої повноваження на постійній основі.

 

2.3. Міський голова очолює виконавчий комітет міської ради, здійснює керівництво його діяльністю, несе персональну відповідальність за  виконання покладених на  міськвиконком завдань і здійснення  ним своїх функцій.

 Міський голова представляє виконавчий комітет у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями та громадянами як в  Україні, так і за її межами.

У разі відсутності міського голови його обов’язки  виконує заступник, а у разі відсутності останнього – секретар міської ради згідно з  розпорядженням міського голови.

 

ІІІ. РОЗПОДІЛ ОБОВ’ЯЗКІВ  МІЖ МІСЬКИМ ГОЛОВОЮ, ЗАСТУПНИКОМ МІСЬКОГО ГОЛОВИ, КЕРУЮЧИМ СПРАВАМИ (СЕКРЕТАРЕМ) ВИКОНКОМУ МІСЬКОЇ РАДИ

               3.1. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування  заступника міського голови, керуючого справами (секретаря) виконкому здійснюється шляхом затвердження міською радою.

 

3.2. Розподіл обов’язків між міським головою,  заступником міського голови, керуючим справами (секретарем) виконкому  затверджується розпорядженням міського голови не пізніше одного місяця з  дня призначення на посаду.

При цьому визначаються:

- питання, що знаходяться в компетенції  відповідної посадової особи;

- управління, відділи та інші структурні підрозділи виконавчого комітету, діяльність яких спрямовується, координується  та контролюється посадовою особою;

 

3.3. Заступник міського голови, керуючий справами  (секретар) виконкому відповідно до  визначених рішенням міськвиконкому обов’язків у визначеному законом порядку здійснюють координацію керівництва відповідними  галузями господарства міста, забезпечують виконання програм соціально-економічного розвитку, бюджету міста, координують діяльність спеціалістів  міськвиконкому, забезпечують виконання рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови і несуть персональну відповідальність за стан справ у  дорученій галузі.

 

ІV. ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

            4.1. Робота виконавчого комітету проводиться згідно з квартальними  планами, що затверджуються на його засіданнях.

 

            4.2. Робота  відділів виконкому проводиться згідно з квартальними планами, що затверджуються заступником міського голови, керуючим  справами (секретарем) виконавчого комітету ради відповідно до розподілу обов’язків.

 

            4.3. Структурні підрозділи виконкому за місяць до закінчення поточного кварталу за погодженням із  заступником міського голови передають до керуючого справами (секретаря) виконкому,  власні пропозиції до проекту плану роботи виконавчого комітету на наступний квартал.

           

            Свої пропозиції можуть подавати також постійні депутатські комісії міської ради, члени виконавчого комітету міської ради.

 

            4.4. За тиждень до засідання керуючий справами (секретар) виконкому, згідно з пропозиціями структурних  підрозділів виконкому, постійних депутатських комісій міської ради, членів виконавчого комітету міської ради   складає попередній перелік питань, з якими знайомляться  з метою коригування міський голова, заступник міського голови.

 

            4.5. Проект плану роботи виконкому на  наступний квартал подається керуючим справами (секретарем) виконкому  до  розгляду на  засіданні виконкому згідно  з  регламентом роботи.

 

            4.6. Квартальний план  роботи повинен включати:

 

            - перелік основних питань для розгляду проектів рішень на засіданні виконкому;

            - перелік рішень виконкому, що знаходяться на контролі та потребують розгляду на  засіданні  виконкому;

            - план заходів міськвиконкому щодо проведення організаційно-масової роботи.

 

            4.7. Керуючим справами (секретарем) виконкому щомісяця готуються:

            - календарний план роботи, що узагальнює проведення нарад, зустрічей, прийомів жителів міським головою, його заступником;

            - перелік загальноміських  заходів.

            Ці плани роботи затверджуються міським головою.

 

            4.8. Контроль за виконанням квартальних планів роботи  виконкому, його структурних підрозділів здійснює керуючий справами (секретар) виконкому.

 

            4.9. Додаткові питання включаються до затвердженого плану роботи за рішенням виконкому.

            Виключення з плану роботи та перенесення на  пізніший строк питання здійснюється за рішенням  виконавчого комітету на підставі доповідної записки заступника міського голови або керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету міської ради відповідно до розподілу обов’язків.

 

            4.10.    Керуючий справами (секретар) виконкому щомісяця організовує проведення  навчання апарату міськвиконкому, його структурних підрозділів відповідно до плану.

 

V. ПІДГОТОВКА І ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ТАТАРБУНАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

            5.1. Основною формою роботи  виконкому Татарбунарської міської ради є його засідання. Засідання виконкому скликається  міським головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції – заступником міського голови.

 

            5.2. Засідання виконкому проводиться за планом раз у місяць у четвертий четвер.

            Засідання виконавчого комітету, проведене поза графіком, вважається позачерговим.

 

            5.3. Засідання виконкому вважається правочинним, якщо в його роботі прийняли участь більше половини від  загального складу членів виконкому.

 

            5.4. Початок засідання о 14.00. Для  доповіді з планового питання порядку денного надається  до 10 хвилин, для співдоповіді – до 7 хвилин і  виступів – до 5 хвилин. Керуючий справами (секретар) виконкому визначає час, необхідний для обговорення питання в цілому.

 

            5.5. Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради в межах  своїх повноважень приймає рішення. Рішення виконкому приймаються на його засіданнях більшістю голосів від загального складу виконкому і підписуються міським головою або членом виконкому, який вів засідання виконкому.

 

            5.6. Проекти рішення готуються та вносяться на розгляд виконкому  заступником міського голови, керуючим справами (секретарем) виконкому, керівниками структурних підрозділів виконкому  з питань, віднесених до  їх компетенції.

 

            5.7. У випадках, коли проект рішення готується на підставі документів вищих органів влади він має вміщувати посилання на них із зазначенням найменування документу, дати, номера, назви.

 

            5.8.  Термін підготовки проектів рішень на виконання документів вищих органів  влади -  до 30 днів з дати надходження документів до виконкому, якщо його не обумовлено у документі або резолюції.

 

            5.9. Підготовку питань для розгляду на засіданні виконкому здійснюють керуючий справами (секретар) виконкому, керівники структурних підрозділів виконкому.

            З метою якісної підготовки планового питання керуючий справами (секретар) виконкому, який відповідає за підготовку питання, створює комісію, до складу якої входять спеціалісти структурних підрозділів виконкому, та розробляє перелік питань. Комісія здійснює перевірку, готує довідку та проект рішення виконкому, список осіб, які запрошуються на  засідання виконкому.

 

            5.10. Керівники структурних підрозділів виконкому надають до керуючого справами (секретаря) виконкому  матеріали на засідання виконкому не пізніше, ніж за 3 дні до засідання (проект рішення, довідку (записку), список запрошених на засідання осіб, перелік підприємств, організацій, установ  та осіб, яким необхідно надіслати рішення або витяг із нього).

            Прийняття матеріалів на засідання виконкому керуючим справами (секретарем) виконкому здійснюється до 16.00 години 3-го понеділка.

 

            5.11. У проектах рішень та довідках (інформаціях) зазначаються, як правило, повні найменування організацій, підприємств та установ. Скорочення не допускаються.

            На підставі наданих проектів рішень керуючий справами (секретар) виконкому складає порядок денний засідання виконкому і знайомить з ним  міського  голову. Завчасно, за два дні до засідання, матеріали надаються членам  виконкому. Після засідання виконкому всі документи повертаються до керуючого справами (секретаря) виконкому.

 

            5.12. Порядок денний засідання виконкому  включає в себе винесення окремо планових питань та питання про розгляд заяв громадян, яке в  свою чергу включає заяви громадян, розгляд яких відноситься  до  компетенції виконкому.

 

            5.13. Особи, які приймають участь в обговоренні конкретного питання, визначаються і запрошуються на засідання виконкому після попереднього погодження із  заступником міського голови.

            Списки запрошених подаються до керуючого справами (секретаря) виконкому  із проектами рішень та іншими матеріалами.

 

            5.14. Проекти рішень візуються:

-          заступником міського голови;

-          керуючим справами (секретарем) виконкому;

-          керівником підприємства, організації, установи (за необхідністю);

-          головним спеціалістом-юристом ;

-          розробником проекту.

 

5.15. Додатки до проектів рішень нумеруються та візуються розробником проекту та підписуються керуючим справами (секретарем) виконкому. Довідка (записка) до проекту рішення, реєстр розсилки повинні  мати дату та підпис керуючого справами (секретаря) виконкому.

У проекті рішення, що передбачає заходи та доручення, зазначаються строки (дати) виконання, назви організацій та установ, прізвища осіб, відповідальних за виконання.

 

            5.16. Якщо проект рішення  вміщує доручення  структурним підрозділам  виконкому, організаціям та закладам, підприємствам, ці доручення попередньо погоджуються з ними шляхом обов’язкового візування.

 

            5.17. Встановлені завдання повинні бути конкретними і реальними, спрямованими на досягнення у найкоротший термін мети, визначеної рішенням, з переліком виконавців і  визначенням термінів  виконання завдань.

У необхідних випадках у проекті рішення можуть передбачатися проміжні контрольні терміни інформування міськвиконкому  про хід виконання встановлених завдань.

5.18. Проекти рішень міськвиконкому підлягають обов’язковій правовій експертизі головним спеціалістом-юристом, який здійснює правову експертизу проекту рішення після опрацювання його іншими залученими до опрацювання структурними підрозділами виконкому та посадовими особами. Якщо рішення, що готується, тягне за собою зміни або доповнення до інших рішень, ці зміни або доповнення включаються до проекту рішення, що готується, або подаються окремим актом одночасно з проектом.

За наявністю розбіжностей щодо проекту рішення особа, яка вносить проект, повинна забезпечити їх обговорення із заінтересованими органами та організаціями з метою пошуку взаємоприйнятого рішення. У разі, коли такого рішення  не знайдено, проект  вноситься з обов’язковим додаванням переліку розбіжностей з їх обґрунтуванням та оригіналами зауважень, підписаних керівниками відповідних органів  та організацій.

 

5.19. Проекти рішення, внесені на розгляд виконавчого комітету з порушенням встановленого цим Регламентом порядку, повертаються  розробнику проекту за дорученням міського голови або його заступника, керуючого справами (секретаря) виконкому (відповідно до розподілу обов’язків) для внесення в установленому порядку.

 

5.20. Для підготовки рішень виконкому  використовуються аркуші формату А 4 (210х297).

 

            5.21. Проект рішення разом з  довідкою (запискою) не повинен перевищувати 5 сторінок, а з великих питань – 8 сторінок, надрукованих через півтора інтервали.

 

5.22. Проект рішення та довідка (записка) до нього повинні мати ідентичні заголовки, що розкривають основний зміст питання.

 

5.23. Проекти рішень, що подаються на засідання виконкому, друкуються державною мовою. Вони повинні містити конкретні мету та задачі, строки виконання та відповідальних виконавців, вичерпну оцінку питання, що обговорюється, бути чітко сформульовані та обґрунтовані.

 

5.24. Додаткові  питання можуть бути внесені до порядку денного засідання виконкому з дозволу міського голови, керуючого справами (секретаря) виконкому  та у достатній кількості примірників проекту рішення для членів виконкому.

 

5.25. Відповідальність за зміст рішення несуть в однаковій мірі  всі  особи, які його візують.

 

5.26. Рішення, що потребують доопрацювання після прийняття на  виконкомі, повертаються тим, хто його готував, для редагування. Якщо під час обговорення на засіданні виконкому внесено суттєві зміни, то проводиться повторне візування документів. У повторному візуванні  немає необхідності, якщо внесені пропозиції не змінюють сутності пропонованого рішення.

 

5.27. Відредаговані  виконавцем рішення протягом 3-х днів після засідання виконкому і підписані міським головою або членом виконкому, який вів засідання виконкому, здаються керуючому справами (секретарю) виконкому.

 

5.28. Розсилка рішень виконавцям  та зацікавленим особам здійснюється протягом семи робочих днів відділом з питань діловодства та контролю-секретаріатом ради та виконавчого комітету. Рішення, що потребують контролю, беруться на контроль  керуючим справами (секретарем) виконкому.

 

5.29. Питання, що потребують оперативного розгляду, у виключних випадках можуть прийматися виконкомом у робочому порядку шляхом опитування та візування їх більш ніж половиною членів виконкому. Опитування здійснює заступник міського голови, керуючий справами (секретар) виконкому.

 

5.30. Протоколи засідань виконавчого комітету друкуються державною мовою.

 

5.31. Рішення виконкому є обов’язковими для виконання на території міста підприємствами, установам, організаціями усіх форм власності та громадянами.

 

5.32. Рішення  виконкому, що стосуються прав та інтересів громадян і мають загальний характер, доводяться до  відома через  засоби масової  інформації.

 

5.33. Дозволити міському голові між засіданням виконкому своїм розпорядженням приймати рішення виконкому, що потребують негайного вирішення з наступним затвердженням на виконкомі.

 

 

VІ. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ РІШЕНЬ ВИКОНКОМУ

 

            6.1. Контроль за виконання рішень виконкому, взятих на контроль, здійснює заступник міського голови, керуючий справами (секретар) виконкому.

 

            6.2. Контроль здійснюється систематично з використанням  таких форм: перевірка на місцях фактичних результатів виконання рішень, аналіз  інформацій, статистичних даних, письмових звітів, тощо.

 

            6.3. На кожне рішення, що взято на контроль в  виконкомі, за потреби оформлюється «папка контролю», в якій концентруються документи:  план підготовки питання, список членів комісії, що готувала питання, довідка (записка) з даного питання або матеріали, на підставі яких підготовлено рішення, матеріали перевірки та інформації виконавців про  хід виконання рішення, підсумкова довідка (записка) про результати виконання рішення.

 

            6.4. Про підсумки виконання рішення  виконкому протягом 6-ти днів після закінчення зазначеного в рішенні строку до відділу з питань діловодства та контролю-секретаріату ради та виконавчого комітету  надається довідка (записка) спеціаліста  за погодженням з керуючим справами (секретарем) виконкому. Довідка (записка) про виконання рішення повинна вміщувати відомості  про повноту, своєчасність його виконання, фактичні дані, що характеризують досягнуті результати.

            Якщо виникає необхідність продовження  або зміни терміну виконання рішення керуючий справами (секретар) виконкому, спеціалісти повинні не пізніше, як за 3 дні до закінчення строку виконання, звернутися до міського голови, або особи, яка виконує його обов’язки, з відповіднім обґрунтованим  клопотанням.

 

            6.5. Рішення виконкому знімаються з контролю рішенням виконкому або резолюцією міського голови чи особи, яка виконує його обов’язки. Зняття  рішення з контролю не передбачає  припинення його  дії та роботи з ним.

 

            6.6. Рішення, взяті на контроль, в яких не обумовлено конкретні строки контролю, контролюються виконкомом протягом одного року з дня їх прийняття або за дорученням міського голови   протягом більшого строку.

 

            6.7. Відділ з питань діловодства та контролю - секретаріат ради та виконавчого комітету щомісяця інформує міського голову, його заступника та керуючого справами (секретаря) виконкому про стан виконання та контролю рішень виконкому.

            Раз на квартал відділом з питань діловодства та контролю-секретаріатом ради та виконавчого комітету готується інформація  на засідання виконавчого комітету про виконання рішень виконкому, взятих на контроль.

 

VІІ.  ПІДГОТОВКА ТА ВИДАННЯ РОЗПОРЯДЖЕНЬ

МІСЬКОГО  ГОЛОВИ

 

            7.1. Міський голова у межах своїх повноважень видає розпорядження. Додатки до розпорядження підписуються  керуючим справами (секретарем) виконкому міської ради.

            Міський голова може делегувати право розгляду та підпису окремих документів заступнику та керуючому справами (секретарю) виконкому міської ради в межах  їх компетенції.

 

            7.2. Проекти розпоряджень та додатки до них мають бути кваліфіковано підготовлені.

 

            7.3. У всіх  випадках, коли в проектах  розпоряджень визначені конкретні виконавці, необхідно узгодити з ними  пропонований обсяг робіт та отримати  від них  згоду у вигляді візи на проекті розпорядження.

 

            7.4. Візування проектів розпоряджень здійснюється аналогічно візуванню рішень виконкому (розділ 5, п.5.13).

 

            7.5. Обсяг розпорядження разом з додатком не повинен перевищувати 3 друкованих аркушів через 1,5 інтервали.

 

            7.6. Розсилка розпоряджень  здійснюється аналогічно розсилці рішень виконкому (розділ 5, п.5.26).

 

            7.7. Контрольні функції за  перебігом виконання розпоряджень здійснюють всі працівники виконкому відповідно до  їх функціональних обов’язків.

            Технічна робота, пов’язана з контролем за виконанням розпоряджень, здійснюється відділом з питань діловодства та контролю-секретаріатом ради та виконавчого комітету.

 

VІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ДОКУМЕНТАМ И ТА КОНТРОЛЬ ЗА  ЇХ ВИКОНАННЯМ

 

            8.1. Відповідальність за організацію виконання законів України, Указів Президента України, постанов Верховної  Ради України, Кабінету Міністрів України, інших актів законодавчої і виконавчої влади несуть міський голова,  заступник міського голови, керуючий справами (секретар)  виконкому ради згідно з розподілом обов’язків.

 

            8.2. Відповідальність за виконання документу несуть особи, зазначені в документі або в резолюції керівника. У таких  випадках, коли документ виконується кількома виконавцями відповідальним  за виконання є виконавець, який у резолюції зазначений першим.

 

            8.3. Контролю підлягають документи, в яких встановлено завдання, або які містять питання, що потребують рішення.

Обов’язковому контролю підлягає виконання законів України, Указів і доручень Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, Постанов  Верховної Ради України, інших актів законодавчої та виконавчої влади, розпоряджень голів Одеської обласної, Татарбунарської районної державних адміністрацій.

            За вказівкою керівництва міськвиконкому на контроль беруться пропозиції, заяви та інші документи.

 

            8.4.      Керуючий справами (секретар) виконкому, здійснюють перевірки у спеціалістів виконкому щодо організації роботи з документам и та стану діловодства з метою контролю та надання  практичної допомоги.

 

            8.5. Для організації виконання контрольних нормативних документів вищих органів влади та довгострокових розпорядчих документів місцевого самоврядування у відділі з питань діловодства та контролю-секретаріату ради та виконавчого комітету міськвиконкому формуються «Контрольні папки».

 

            8.6. Зняття з контролю виконаних документів  проводиться на підставі письмового звіту заступника міського голови, керуючого справами (секретаря) виконкому міської ради про їх виконання за  письмовим дозволом міського голови або особи, яка виконує його обов’язки.

 

            8.7. Доручення вищих органів виконуються протягом тридцяти календарних днів з часу їх надходження, якщо в дорученні не зазначено інший строк виконання.

 

            8.8. Строки виконання для найбільш важливих документів встановлюються  керівництвом виконкому або зазначаються в самих документах. Ці строки визначаються  резолюцією керівника установи.

 

            8.9. Строк виконання документу може бути продовжений лише  керівництвом виконкому. Продовження строку виконання повинно бути оформлено відразу ж після одержання документу виконавцем або не менш ніж  за 3 дні до закінчення строку виконання, якщо в процесі виконання з’ясувалося, що виконати документ в у встановлений строк не можливо.

 

            8.10. Дані про  наслідки виконання взятих на контроль  документів періодично аналізуються, узагальнюються і доповідаються керуючим справами (секретарем) виконкому.

 

            8.11. У разі виявлення  фактів недбалого ставлення до організації виконання документів керуючий справами (секретар) виконкому вносить пропозиції щодо притягнення винних осіб до відповідальності.

 

            8.13. Документування  управлінської діяльності проводиться  відповідно до інструкції з діловодства у виконавчому комітеті Татарбунарської міської ради, при цьому слід домагатися скорочення листування.

 

            8.14. Виконавчий комітет міської ради відповідно до Закону України  «Про інформації», не порушуючи передбачені законом  таємниці, має право самостійно визначати  режим доступу до інформації, що є предметом його професійного інтересу, а  також визначати належність інформації до категорії конфіденційної та встановлювати для неї систему захисту.

            Обов’язковому наданню  на інформаційні запити для ознайомлення не  підлягають офіційні документи, що є внутрішньовідомчою  кореспонденцією (доповідні записки, листування між  підрозділами  т.і.), якщо вони пов’язані з  розробкою напрямку діяльності  виконкому, процесом прийняття рішень та передують їх прийняттю.

 

ІХ.  РОБОТА ЗІ ЗВЕРНЕННЯМИ ТА ПРИЙОМ ГРОМАДЯН

 

            9.1. Працівники виконкому  в роботі зі зверненнями громадян у своїй роботі керується Законом України «Про звернення громадян» та іншими законодавчими актами з даного питання.

 

            9.2. Усі звернення громадян, що надійшли до виконкому, реєструються у день їх надходження та передаються на розгляд керівництву для прийняття рішення у терміни визначені законодавчими актами.

 

            9.3.  Спеціаліст з питань звернень громадян та діловодства  відділу з  питань діловодства та контролю-секретаріату ради та виконавчого комітету контролює своєчасний розгляд звернень громадян службовими особами, яким було доручено виконання рішень керівництвом виконкому згідно  з резолюцією. Щомісяця аналізує стан роботи зі зверненнями громадян, інформує про стан цієї роботи міського голову, керуючого справами (секретаря) виконкому.

 

            9.4. Спеціаліст  з питань звернень громадян та діловодства  відділу з  питань діловодства та контролю-секретаріату ради та виконавчого комітету проводить систематичний аналіз та узагальнення найбільш соціально впливових проблем та причин, що їх породжують. Готує для публікації в ЗМІ інформацію про роботу  з питань,  що особливо хвилюють населення.

 

            9.5. Спеціаліст з питань звернень громадян та діловодства  відділу з  питань діловодства та контролю-секретаріату ради та виконавчого комітету проводить попередній запис на особистий прийом  до міського голови, його заступника, керуючого справами (секретаря) згідно з  затвердженим графіком, а також  зустрічі та виїзні прийоми міського голови, посадових осіб виконавчого комітету міської ради з мешканцями  міста.

 

Х. РОБОТА З КАДРАМИ

 

            10.1. Основними завданнями виконавчого комітету по роботі з кадрами є реалізація державної політики щодо служби в органах місцевого самоврядування, організація і здійснення кадрової роботи, в основу якої покладено принципи демократичного добору і просування по службі за діловими якостями та професійною компетентністю, вирішення питань щодо навчання та підвищення кваліфікації працівників виконкому, заохочення їх до службової кар’єри.

 

            10.2. Відповідальність за проведення роботи з кадрами виконкому покладається на міського голову. Міський голова може делегувати свої повноваження з питань кадрової роботи першому заступнику або керуючому справами (секретарю) виконкому міської ради.

 

            10.3. Організація кадрової роботи у виконкомі Татарбунарської міської ради проводить  за затвердженим міськім головою планом  роботи  з кадрами у виконкомі, в якому визначені заходи з добору, підготовки, перепідготовки та  підвищення кваліфікації їх працівників.

 

            10.4. Прийняття працівників на службу до виконавчого комітету здійснюється шляхом конкурсного відбору або за іншою процедурою, визначеною законодавством. Прийняття працівників на роботу до виконкому на посади,  віднесені до категорії посадових осіб органів місцевого самоврядування, та звільнення їх  з роботи здійснюється відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та законодавством про працю.

           

            10.5. Особи, які не вперше призначаються на посаду посадової особи місцевого самоврядування складають  Присягу посадової особи і підписують її текст, про що робиться запис у трудовій книжці, а також підписують текст Попередження про спеціальні обмеження, встановлені Законом України «Про  запобігання корупції» щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби.

 

            10.6. У виконавчому комітеті та структурних підрозділах з метою набуття практичного  досвіду, перевірки професійного рівня і ділових якостей осіб, які претендують на зайняття посад в органах місцевого самоврядування, може проводитись їх стажування терміном до двох місяців згідно з Положенням про порядок стажування у державних органах, затвердженого Постановою Кабінету  Міністрів України від 01.12.1994 року  №  804.

            Стажування можуть проходити   особи, що вже зараховані до кадрового резерву на посаду та інші особи.

 

            10.7. При прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування може  встановлюватись випробування терміном до 6 місяців. У разі негативного результату випробування особа звільняється  з  посади посадової особи за статтею 28 Кодексу законів про працю України.

 

            10.8. У виконавчому комітеті міської ради, його структурних підрозділах створюється резерв кадрів, який підлягає перегляду та затвердженню.

            Зарахування до кадрового резерву затверджується  розпорядженням міського голови   за пропозиціями заступника міського голови,   керуючого справами (секретаря) виконкому.

            До кадрового резерву зараховуються професійно підготовлені працівники, які успішно справляються з виконанням службових обов’язків, виявляють ініціативу, мають організаторські здібності і необхідний досвід роботи, успіхи у навчанні.

            Організаційно-методичне  керівництво формуванням кадрового резерву, аналіз і роботи з ним покладається на керуючого справами (секретаря) виконкому.

 

            10.9. Перевагу при зайнятті посади  посадової особи мають особи, які зараховані до кадрового резерву, досягли найкращих результатів у роботі, виявляють ділову ініціативу, постійно  підвищують свій кваліфікаційний рівень.

            Без конкурсного відбору за рішенням міського голови можуть бути  переведені на більш високі посади посадові особи, які зараховані до  кадрового резерву,  пройшли  стажування, а також в інших випадках, передбачених  законодавством.

 

            10.10. З метою підвищення ефективності діяльності працівників та  відповідальності  їх за доручену справу проводиться атестація посадових осіб виконкому та його структурних підрозділів.

            Атестація проводиться один раз в на 4 роки,  під час атестації оцінюються результати роботи, ділові та професійні здібності, проявлені працівниками при виконанні службових обов’язків.

            Атестації підлягають посадові особи усіх рівнів, у тому числі ті, які внаслідок організаційних змін обіймають посади менше ніж один рік, якщо їх посадові обов’язки не змінилися.

            Атестація  проводиться відповідно до Типового положення про проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.02.2001 року   № 1440.

 

            10.11. Атестаційна комісія, утворена розпорядженням міського голови, повинна забезпечити об’єктивний  розгляд і професійну оцінку діяльності посадової особи, яка атестується, зокрема щодо виконання покладених на неї службових обов’язків, а також принциповий підхід у підготовці рекомендацій для подальшого використання її досвіду і знань у роботі виконкому.

 

            10.12. Розпорядженням міського голови затверджується термін, графік, план заходів щодо організації і проведення атестації та списки посадових осіб, які підлягають атестації.

            Атестаційні списки та графік проведення атестації доводяться до  відома посадових осіб, які атестуються, не пізніше ніж за місяць до проведення атестації.

            Атестація посадових осіб, які  ввійшли до складу атестаційних комісій, передує атестації інших працівників цих підрозділів.

 

            10.13. На кожного працівника, який підлягає атестації, складається службова характеристика, що підписується його безпосереднім керівником, затверджується керівником вищого рівня і подається до комісії не  пізніше ніж за тиждень до проведення атестації.

            Службові  характеристики на керівника структурного підрозділу  виконкому підписуються згідно з розподілом  службових обов’язків  заступником міського голови, керуючим справами (секретарем) виконкому міської ради.

            Посадова особа ознайомлюється зі службовою характеристикою до  атестації під  час  співбесіди з безпосереднім керівником.

 

            10.14. На засідання комісії запрошується працівник, який атестується, та його безпосередній керівник. При відсутності безпосереднього керівника на засіданні комісії може бути присутнім його заступник або керівник  вищого рівня. Якщо посадова особа не з’явилася на засідання комісії без поважних причин, комісія має  право провести  атестацію за її відсутності.

 

            10.15. Організаційно-методичне забезпечення з питань підготовки і проведення атестації у виконкомі здійснюється відділом з питань діловодства та контролю-секретаріатом ради та виконавчого комітету.

 

            10.16. За результатами розгляду атестаційних документів, представлених на працівника та проведеної співбесіди з ним та його безпосереднім керівником, атестаційна комісія приймає рішення щодо атестації кожної посадової особи персонально, а також вносить  на розгляд міського голови рекомендації стосовно  неї.

 

            10.17. На кожного працівника, прийнятого на роботу до виконавчого комітету, оформляється особова справа.

 

            10.18. Організація навчання працівників апарату  виконавчого комітету здійснюється керуючим справами (секретарем) виконкому міської ради.

            Підвищення кваліфікації посадових осіб виконкому та керівників підприємств, установ, організацій державної, комунальної власності здійснюється планово відповідно до Указу Президенту України від 09.11.2000 року № 1212/200 «Про комплексну програму  підготовки державних службовців» та плану-графіку навчання у центрах перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів та інших навчальних закладах.

 

            10.19. Виконавчий комітет міської ради розглядає і  вносить пропозиції щодо нагородження  державними нагородами, відзнаками Президента України, присвоєння почесних звань та заохочення працівників апарату і структурних підрозділів виконкому, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління.

 

            10.20. Організаційно-методичне керівництво роботою з кадрами щодо  підвищення кваліфікації посадових осіб виконкому здійснює міський голова.

 

ХІ. ПРОВЕДЕННЯ НАРАД У МІСЬКВИКОНКОМІ

 

            11.1. Міський голова,  заступник міського голови, керуючий справами (секретар) виконкому, керівники структурних підрозділів  виконкому проводять наради з метою  оперативного розгляду та  вирішення  питань, що належать до повноважень виконкому.

 

            11.2. Наради, що мають загальноміське значення, проводяться за рішенням міського голови, який затверджує  перелік таких нарад, періодичність їх проведення та склад учасників.

            Проведення нарад із  запрошенням  керівників підприємств, організацій та установ, громадських організацій погоджується з міським головою, а у його відсутність – виконуючим обов’язки міського голови.

            Матеріали, пов’язані з проведенням нарад, надаються міському голові, його заступнику за 2 дні до проведення з  визначенням мети, часу, місця наради та її учасників.

            На нараду запрошуються лише ті особи, які мають безпосереднє відношення  до питання, що виноситься на розгляд.

            Наради, що проводяться з  галузевих питань, скликаються  заступником міського голови, керуючим справами (секретарем) виконкому. Ними  визначаються терміни скликання нарад, питання порядку денного, склад учасників та порядок розгляду.

            Усі наради, як правило, повинні тривати не більш ніж 1,5 години.

 

            11.3. Відділ з питань діловодства  та контролю-секретаріат ради та виконавчого комітету, що готує основні питання для розгляду на нараді, забезпечує  явку учасників наради, веде їх реєстрацію, облік участі відповідальних працівників у роботі наради, оформляє протокол наради та  забезпечує контроль за виконанням протокольних доручень.

 

            11.4. Результатом обговорення питання на нараді є протокольне  доручення міського голови конкретним посадовим особам.

            У необхідних випадках за результатами розгляду питання  готується розпорядження міського голови, його підготовку та організацію виконання здійснюють ті посадові особи, яким доручалась підготовка  питання. Проект розпорядження подається на підпис міському голові не пізніше, як через три дні після закінчення наради.

 

            11.5. Контроль за виконанням рішень, прийнятих на нарадах  у  міського голови, його заступника та керуючого справами (секретаря) виконкому  здійснюється відповідними посадовими особами, які регулярно надають керівнику  міськвиконкому, який проводив нараду,  аналітичні та  інформаційні довідки про стан   виконання рішень, прийнятих на нараді.

 

            11.6. Офіційне повідомлення засобам масової інформації про порядок денний  і підсумки розгляду питань на нарадах має право надавати уповноважена  міським головою посадова особа.

 

            11.7. Дозвіл на присутність представників  ЗМІ та на проведення  кіно-, відео-, фотозйомок, звукозапису у приміщенні, де відбувається нарада,  надається керуючим справами (секретарем) виконкому.

 

  Керуючий справами

 (секретар) виконкому                                                                              

  Л.В.Коваль