ПОЛОЖЕННЯ

про Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Татарбунарської міської ради

 1. Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Татарбунарської міської ради (далі - ЦНАП) утворений з метою забезпечення надання адміністративних послуг фізичним та юридичним особам. ЦНАП діє, як постійно діючий робочий орган виконавчого комітету Татарбунарської міської ради. Для здійснення матеріально-технічного та організаційного забезпечення діяльності ЦНАП створено Відділ з питань реєстрації виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської міської ради, який несе відповідальність за організацію діяльності ЦНАП.
 1. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації ЦНАПу приймається Татарбунарською міською радою (далі – місцевою радою).
 1. ЦНАП у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про адміністративні послуги», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Татарбунарської міської ради, її виконавчого комітету,  розпорядженнями Татарбунарського міського голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.
 1. Основними завданнями ЦНАПу є:
 • організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;
 • спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;
 • забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через ЦНАП.
 1. ЦНАПом забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

         Перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП, визначається виконавчим комітетом Татарбунарської міської ради. Цей перелік включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

         До адміністративних послуг також прирівнюється надання органом місцевого самоврядування, їх посадовими особами витягів та виписок із реєстрів, довідок, копій, дублікатів документів та інші передбачені законом дії, у результаті яких суб’єкту звернення, а також об’єкту, що перебуває в його власності, володінні чи користуванні, надається або підтверджується певний юридичний статус та/або факт.

 1. У ЦНАПі може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, визначених рішенням  виконавчого комітету Татарбунарської  міської ради.

         Для зручності суб’єктів звернень у центрі відповідно до узгоджених рішень (в тому числі з визначенням графіку та інших умов) можуть працювати представники суб’єктів надання послуг – елекро-, газо-, водопостачання і водовідведення.

 1. У приміщенні ЦНАПу можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення.
 1. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в ЦНАПі, звертається до адміністратора або у випадках передбачених законодавством – представника суб’єкта надання адміністративних послуг.
 1. Адміністратори призначаються на посаду та звільняються з посади Татарбунарським міським головою.

Кількість адміністраторів визначається  місцевою радою.

 1. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування центру.
 1. Основними завданнями адміністратора є:
 • надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП;
 • прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг;
 • видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;
 • організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;
 • здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;
 • надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.
 1. Адміністратор має право:
 • безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;
 • погоджувати документи (рішення) в інших державних органах та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;
 • інформувати керівника ЦНАПу та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;
 • посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;
 • порушувати клопотання перед керівником ЦНАПу щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи ЦНАПу.
 1. Керівник ЦНАПу - начальник відділу з питань реєстрації виконавчого комітету Татарбунарської міської ради відповідно до завдань, покладених на ЦНАП:
 • здійснює керівництво роботою ЦНАПу, несе персональну відповідальність за організацію діяльності центру;
 • організовує діяльність ЦНАПу, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи ЦНАПу;
 • координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;
 • організовує інформаційне забезпечення роботи ЦНАПу, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;
 • сприяє створенню належних умов праці у ЦНАПі, вносить пропозиції міському голові та місцевій раді щодо матеріально-технічного забезпечення ЦНАПу;
 • розглядає скарги на дії та бездіяльність адміністраторів, а також у випадках передбачених законодавством – на рішення адміністраторів;
 • може здійснювати функції адміністратора;
 • виконує інші повноваження згідно з актами  законодавства та положенням про ЦНАП.
 1. ЦНАП під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.
 1. З метою створення зручних та доступних умов отримання послуг суб’єктами звернень в Татарбунарській міській раді можуть бути утворені віддалені    робочі       місця  адміністраторів, які забезпечують надання адміністративних послуг відповідно до Переліку та згідно з рішенням  виконавчого комітету місцевої ради.
 1. Час прийому суб’єктів звернень у ЦНАПі становить не менш як п’ять днів на тиждень та сім годин на день без перерви на обід і є обовязковим для всіх адміністративних послуг, що надаються через ЦНАП.

ЦНАП не рідше ніж один день на тиждень здійснює прийом суб’єктів звернень до двадцятої години.

Конкретний режим роботи ЦНАПу, включаючи час прийому суб’єктів звернення, визначається відповідно до законодавства.

 1. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності ЦНАПу здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів, а також з інших джерел дозволених законодавством.